ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

JEL Classifications: R1, R22


https://doi.og/10.35945/gb.2019.08.022THE IMPACTS OF MILITARY BASE CLOSURES AND REALIGNMENTS WITH SOME EXAMPLES BASED ON LOCAL REVITALIZATION PROGRAMS IN POLAND

Author: Marzena Piotrowska-Trybull, Aranka Ignasiak-Szulc | Published: 2019-12-27 | Pages: 170 - 177

Full Text

For Citation: Piotrowska-Trybull, M., Ignasiak-Szulc, A. (2019). The Impacts of Military Base Closures and Realignments With Some Examples Based on Local Revitalization Programs in Poland. Globalization And Business, #8, pp. 170-177

Abstract

The literature in the field of economic sciences analyzes the role of military base (unit) on socio-economic develop- ment in many perspectives and scales but the local perspec- tive is especially important as the location of military units has significant social, economic and spatial impacts and favors establishing relations between army and local entities, in par- ticular self-government authorities, educational institutions, non-governmental organizations and residents. That is why also military base closures and realignments have prompted some of the most vocal public concerns in surrounding com- munities. The actual magnitude of local effects connected with closures is usually difficult to estimate, and is based pri- marily on case studies with some attempts to use statistical analysis in limited range (like employment).

The other issue described in the literature is connect- ed with the process of revitalization (recovery) of local com- munes. One of the instruments of programming the process of so-called mitigation of crisis in the degraded areas has been the local revitalization programs in Poland in recent years. Lit- erature and empirical evidence proves that the closure and alignment of a military unit results in some socioeconomic distress for community and it may be a decisive factor for the emergence of situations in certain areas characterized by the concentration of negative social problems and the occurrence of other negative phenomena (in the economic, environmental, spatio-functional or technical sphere) what is a prerequisite for marking the revitalization area according to Polish law. The EU-financed projects designed in the pro- gram should provide an assist to aid community revitalization efforts.

This article analyzes examples of local revitalization pro- grams in communities where the military unit was closed. The aim of the case studies will be not only to learn about the actual impacts in the community and the proposals for minimizing those impacts, but also the assessment of the usefulness of the analysis of these planning documents to determine the socio-economic and spatial impacts of military dislocation on the local scale.


Keywords

MILITARY BASE CLOSURES AND ALIGNMENTS, LOCAL REVITALIZATION PROGRAMS IN POLAND, REVITALIZATION PROCESS


References

 1. Act of 9 October 2015 on revitalization (O. J. from 2015, position 1777 with later amendments).
 2. Act of 11 July 2014 on the rules for the implementation of programs in the field of cohesion policy financed in the financial perspective 2014-2020 (O. J. from 2014, position 1146 with later amendments).
 3. Cunnigham, K.B., Klemmer, A. (1995). Restructuring the US Military Bases in Germany: Scopes, Impacts and Opportunities, Report 4, Bonn: International Centre for Conversion.
 4. Guay T.R. (1998), At Arm’s Length: The European Union and Europe’s Defence Industry, Macmillan Press Ltd.
 5. Intriligator, M.D. (2001). The Economic of Disarmament as an Investment Process. [in:] K. Hartley, T. Sandler (eds.), The Economics of Defence, vol. III.
 6.  Jadach-Sepioło, A. (2016). Local Development Factors in Urban Regeneration. Theorethical Approach / STUDIA REGIONALIA Journal of the Polish Academy of Sciences: Committee for Spatial Economy and Regional Planning & European Regional Science Association (ERSA) Polish Section, Volume 46/2016, p. 73-87 [Electronic resource http://journals.pan.pl/dlibra/publication/     125785/edition/109758/content/local-development-factors-in-urban-regeneration-theoretical-approach-jadach-sepiolo-aleksandra?language=pl].
 7. Kaczmarek, S. (2001). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Markusen, A.D., Oden, M.D. (1994). Regional Adjustment of Defence Dependent Regions in the Post-Cold War Era, Paris: OECD.
 9. Mrągowo (2016), Local Revitalization Program for the Town Mrągowo fot the years 2016-2023, [Electronic resource: https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/5137/informacja-o-przyjeciu-dokumentu-pn.-lokalny-program-rewitalizacji-miasta-mragowo-na-lata-2016-2023.html].
 10. Myrttinen, H. (2003). Base Conversion in Central and Eastern Europe 1989-2003, Paper 30, Bonn: International Center for Conversion.
 11. Myrttinen, H. (2003). Base Conversion in Central and Eastern Europe 1989-2003, Paper 30, Bonn: International Center for Conversion.
 12. Piła (2018), Revised Communal Revitalization Program for the City of Piła [Electronic resource:   http://www.pila.pl/pl/190-rewitalizacja.html].
 13. Piotrowska-Trybull M. (2013), Jednostki wojskowe w rozwoju lokalnym w Polsce po roku 1989, ZN AON, Warszawa: AON.
 14. Sirko, S., Piotrowska-Trybull, M. (2013). Uwarunkowania lokalne i regionalne funkcjonowania jednostek wojskowych naterytorium kraju, Warszawa: AON.
 15. Stankiewicz, W. (1999). Konwersja zbrojeń. Oczekiwania i fakty. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
 16. The European Commission Press Release, 6/4/1993, Regional Policies: Commission Decides To Launch ‘Konver’- A Scheme To Help Areas Affected By The Run-Down Of Defence-Related Industries And Military Installations [Electronic resource http://europa.eu/rapid/press-release_IP-93-267_en.htm].
 17. The European Commission Press Release, 11/10/1993, KONVER: OPERATIONAL PROGRAMME FOR GERMANY [Electronic resource http://europa.eu/rapid/press-release_IP-93-847_en.htm].

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index ISSN WorldCat Microsoft Academic Dimensions DRJI The National Parliamentary Library of Georgia Internet Archive