ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

JEL Classifications: L26, L53
DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP AND FORMATION OF A MIDDLE CLASS IN GEORGIA

Author: Amirani Maglakelidze | Published: 2019-07-29 | Pages: 123-129

Full Text

For Citation: Maglakelidze A., (2019), Development Of Small And Medium Entrepreneurship And Formation Of A Middle Class In Georgia, N7, pp. 123-129. (In Georgian).

Abstract

Formation of a strong middle class in Georgia requires a development of small and medium entrepreneurship. As a result of implementation of a rational economic policy and realization of the knowledge and technology based approach in this field, increasing the number of employment, improvement of the national enterprise possibilities, enhancing the competitiveness of the production and growth of the overall level of prosperity of population could be achieved. Small and medium enterprises have been growing during the recent years, however, the growth rate is not sufficient.

Share of the population belonging to the middle class is still low in Georgia. According to the studies conducted by the World Bank, in 2014 only 7% of the population of Georgia belonged to the middle class. According to the economic-statistical study conducted in Georgia in 2018, share of the population belonging to the middle class in 2016 was 16%. The same study, with exclusion of the employment factor, shows the growth of the above-mentioned share to 24,6%. Ignoring the employment – very important determinant of the middle class – naturally puts the last figure far from reality. Current income inequality and high level of poverty negatively impact formation of the middle class in the country.

In order to achieve the growth of the small and medium entrepreneurship, and respectively, growth of the middle class share, the following actions should be taken by the Government of Georgia: Increase of the scale of small and medium entrepreneurship programs, maximally inclusion of the regions; Support of the start-ups, formation of innovative economy; Promotion of the entrepreneurial education, formation of the corresponding environmental system for the export oriented industries; Maintaining political and economic stability.


Keywords

DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP; MIDDLE CLASS; INCOME INEQUALITY; POVERTY


References

 1. ბედიანაშვილი, გ. (2017) ცოდნის ეკონომიკის ფორმირება და ინოვაციური სამეწარმეო პოლიტიკა: ინსტიტუციური ასპექტი. ჟურნალი „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, N3. გვ.10-16 [Bedianashvili, G. (2017) Formation of Knowledge Economy and Innovative Entrepreneurial Policy: Institutional Aspects. Journal “Globalization and Business”, N3 P.10-16]
 2. ერქომაიშვილი, გ. (2019) რაციონალური ეკონომიკური პოლიტიკა - ბიზნესმეწარმეობიდან სოციალური მეწარმეობისაკენ მამოძრავებელი ძალა. თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“. [Erkomaishvili, G. (2019) Rational Economic Policy – Driving force from business to social entrepreneurship. Publishing House “UNIVERSAL”, Tbilisi]
 3. კაკულია, მ., კაპანაძე ნ. (2018) საშუალო კლასი საქართველოში: რაოდენობრივი შეფასება, დინამიკა და პროფილი. თბილისი, ფრიდრიხ ებერტის ფონდი. [Kakulia, M., Kapanadze N. (2018) Middle Class in Georgia: Quantitative Evaluation, Dynamics and Profile. Friedrich Ebert Foundation, Tbilisi]
 4. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. (2018) მეწარმეობა საქართველოში - სტატისტიკური პუბლიკაცია. თბილისი. [National Statistics Office of Georgia. (2018) Entrepreneurship in Georgia – Statistical Publication. Tbilisi]
 5. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. (2010) თბილისი. [Georgian Tax Code. (2010) Tbilisi]
 6. საქართველოს მთავრობა. (2016) საქართველოს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარების სტრატეგია 2016-2020 წლებისთვის. თბილისი.[Government of Georgia. (2016) Georgia’s Small and Medium Entrepreneurship Development Strategy for 2016-2020. Tbilisi]
 7. ჭითანავა, ნ. (2018) საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები და სტრატეგია. თბილისი, გამომცემლობა „ივერიონი“. [Chitanava, N. (2018) Challenges and Strategy of the Economy of Georgia. Publishing House “IVERIONI”, Tbilisi]
 8. Kochhar, Rakesh (2017) Middle Class Fortunes in Western Europe. Luxembourg Income Study (LIS), asbl. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/169262/1/702.pdf
 9. Pew Research Center (2015) The American Middle Class Is Losing Ground. https://www.pewsocialtrends.org/2015/12/09/the-american-middle-class-is-losing-ground
 10.  World Bank Group, GEORGIA: RECENT TRENDS AND DRIVERS OF POVERTY REDUCTION. August 17 2016. http://pubdocs.worldbank.org/en/980951472223098077/Georgia-PPA-FY16-presentation-AUG2016-final.pdf
 11. www.geostat.ge
 12. www.enterprisegeorgia.gov.ge
 13. www.apma.ge
 14. www.nasp.gov.ge

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index ISSN WorldCat Microsoft Academic Dimensions DRJI The National Parliamentary Library of Georgia Internet Archive