ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

JEL Classifications:


THE DANGER OF DEGRADATION OF EDUCATION SYSTEM AND LABOR MARKET IN THE CASE OF MISALIGNED MOTI

Author: Quji Bichia | Published: 2018-12-28 | Pages: 218-225

Full Text

For Citation:

Abstract

The positive correlation between expected wages of workers  and  additional steps  of  education  attainment has been studied extensively, as well as inverse relation between education level in the country and unemployment rate. Thus, it is important to analyze education and labor markets in relation, more so with the presence of imperfections in these markers. Coordination may fail on markets of asymmetric information when there are high and low quality products, which are indistinguishable. This can cause degradation of the market. In order to avoid it, motivations of each side should be aligned correctly on education and labor markets. This can only be achieved if the education system is constructed with right motivators for both sides right from the base. Education cannot be a useful signal to employers if educational attainment cannot be used as a way of distinguishing employee’s skills from others’.


Keywords

HIGHER EDUCATION, LABOR MARKET, UNEMPLOYMENT, GAME THEORY


References

 1. Acemoglu, D. (2002). Technical change, inequality, and the labor market. Journal of Economic Literature, vol. 40, no. 1, pp.7–72.
 2. Akerlof GA. (1970). The Market for Lemons: Quality Uncertaintyand the Market Mechanism. QuarterlyJournal of Econom- ics. 84: pp488-500.
 3. Deschênes, O. (2006). Unobserved ability, comparative advantage, and the rising return to college in the United States,1979-2002.
 4. Dustmann, C., Glitz, A. (2011). Handbook of the Economics of Education, Chapter 4 - Migration and Education, Volume 4,pp. 327-439.
 5. Frey, C. B., Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerization? Technological Forecasting and Social Change. Volume 114, pp. 254-280.
 6. Goldin, C., Katz, L. F. (2007). “Long-Run Changes in the Wage Structure: Narrowing, Widening, Polarizing.” Brookings Papers on Economic Activity 2, pp. 135-165.
 7. Hendel I. Lizzeri A. Adverse selection in DurableGoods Markets. American Economic Review 1999;89 (5): 1097-1115.
 8. Katz, L., Murphy, K. (1992). Changes in Relative Wages, 1963-1987: Supply and Demand Factors. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 107, No. 1, pp. 35-78.
 9. Lemieux, T. (2006). "Postsecondary Education And Increasing Wage Inequality," American Economic Review, v96 (2,May), pp. 195-199.
 10. Manyika, J., Chui, M., Miremadi, M., Bughin, J., George, K., Willmott, P. and Dewhurst, M. (January, 2017). Harnessing automation for a future that works. McKinsey Quarterly.
 11. Mincer, J. (1991). Education and unemployment (No. w3838). National bureau of economic research.
 12. Mincer, J. (1997). “Changes in Wage Inequality, 1970-1990.” Research in Labor Economics. 16, pp. 1-18.
 13. Murphy, K., Welch, F. (1989). Wage Premiums for College Graduates. Recent Growth and Possible Explanations. Educational Researcher, volume: 18 issue: 4, pp. 17-26.
 14. SpenceM. (1973). Job Market Signaling. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 87, No. 3, pp. 355-374.
 15. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. (2018). საქართველოს  კანონი  უმაღლესი  განათლების  შესახებ.  <https://matsne.gov.ge/>, <http://mes.gov.ge/> (05.08.2018).
 16. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. (2018). 2016 წლის შინამეურნეობების ინტეგრირებული გამოკვლევის მონაცემთა ბაზები. <http://geostat.ge/>(05.08.2018).
 17. United States Department of Labor. Bureau of Labor Statistics Report. <https://www.bls.gov/news.release/empsit.t04. htm> (05.08.2018).
 18. Eurostat. (2018). Unemployment rates of the population aged 25-64 by educational attainment level. <http://ec.europa. eu/eurostat/web/products-datasets/-/tps00066>(05.08.2018).

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University