ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

JEL Classifications:


PROFESSIONAL EDUCATION AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT DIFFICULTIES IN GEORGIAUNDER THE MODERN GLOBALIZATION TERMS

Author: Murman Tsartsidze | Published: 2018-12-28 | Pages: 221-223

Full Text

For Citation:

Abstract

Unfortunately, in the epoch of modern globalization, the main priority of the country is still the unemployment and the poverty overcoming. In such situation it is clear, that the economic development and the significant improvement of the population’s living standards cannot be achieved without human resources development, effective use of the labor potential, formation of civilized labor market and organization of the professional educational system according to the modern standards. The latter should favor the development of the main state strategy task – labor force oriented to the labor market demands and accordingly, the human capital development, significant increase of the competitiveness in the local and international markets.

Proceeding from the actuality of the issue, in the work the role of education, especially the professional education, as the social-cultural phenomena is considered. The main problems and challenges of the field are studied. We have documented that in the terms of modern globalization the level, quality of functioning of the professional educational system and its correct orientation towards the labor market demands to deter- mine the human capital development in the country, labor market potential their quality perfection and their use prospective.


Keywords

LABOR MARKET, PROFESSIONAL EDUCATION, KNOWLEDGE, HUMAN CAPITAL, ECONOMIC DEVELOPMENT


References

 1. ილია  II (2014). სრულიად  საქართველოს  კათალიკოს-პატრიარქი,  საკვირაო ქადაგება.  ჟურნალი  “საპატრიარქოს  უწყებანი” N37, 737, 30 ოქტომბერი, 5 ნოემბერი.
 2. ჭავჭავაძე, ი. (2012). „ჩვენი ხალხი და განათლება“, ტომი-4,  პუბლიცისტური წერილები, თბილისი.
 3. მ.  ცარციძე,მ., ლაცაბიძე, ნ.  (2017). უმუშევრობა  და  დასაქმების  აქტიური  პოლიტიკა  შრომის  ბაზრის  ფორმირების  მიმდინარე ეტაპზე საქართველოში.  II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაციის  გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში”, 2017 წლის 3-4 ნოემბერი, თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. შრომების კრებული.  თბილისი.
 4. ცარციძე, მ., ლაცაბიძე, ნ. (2017). შრომის ბაზარი და პროფესიული განათლების სისტემა საქართველოში. ჟურნალი „მიგრაცია“, N8, თსუ გამომცემლობა, თბილისი.
 5. ოლივიე  ბურკი  (2016). სამუშაოზე  დაფუძნებული   სწავლება.   კონფერენცია.   საქართველოს   განათლებისა  და  მეცნიერების სამინისტრო. 28 სექტემბერი. http://mes.gov.ge/content.php;
 6. Tukhashvili, M. (2012).  Georgian Labour Market in the condition of Political and Economic Crisis. In the book:Youth Employment: Challenges and Opportunites. Timisoara. Eurostampa.
 7. Murman Tsartsidze, M., Kvirkvelia, E. (2017). Labor market Oriented Professional Education System – the Significant Factor for Human Capital Development and the Inclusive Economic Growth in Georgia. Journal of International Economic Research, ISSN 2500-9656. Volume 3. p.21-28. http://irissymposium. wixsite.com/economics/proceedings.
 8. Tsartsidze, M. (2016). Poverty and the Economic Development Factors in Georgia. «European Journal of Humanities and Social Sciences», Scientific journal, №1, vienna.
 9. Tsartsidze, M. (2013). Labour Market Regulation and Employment Policies in Georgia. European Applied Scinces N2/2, 2013. stuttgard, Germany.
 10. United  Nations  Development  Programme.  Human  Development  Reports.  http://hdr.undp.org/en/2016-2017report/download.
 11. United Nations Development Programme. Human Development Reports. International Human Development Indica-tors. Gorgia. http://hdr.undp.org/en/countries;
 12. Human Development Report 2016.http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr-theme/country-notes/GEO.pdf.
 13. საქართველოს მთავრობის დადგენილება N400 „საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიის „საქართველო2020“ დამტკიცებისა და მასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ღონისძიების თაობაზე“, 2014 წლის 17  ივნისი, ქ. თბილისი.
 14. საქართველოს პრემიერ მინისტრის ბრძანება N300 “პროფესიული განათლების რეფორმის სტრატეგიის დამტკიცების თაობაზე(2013-2020 წლები)”, 26 დეკემბერი 2013  წელი.
 15. საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის 2011-2015 წწ. სახელმწიფო სტრატეგია. https://www.google.com/. გვ. 15.
 16. კანონი „პროფესიული განათლების შესახებ“ N4528, 28 მარტი 2007  წელი;
 17. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №167 „შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკის სტრატეგიისა და მისი განხორციელების 2016-2018 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ 2016 წლის 4 აპრილი ქ. თბილისი.
 18. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო http://mes.gov.ge.
 19. საქართველოს   ფინანსთა  სამინისტრო.   საქართველოს   ნაერთი  და   სახელმწიფო  ბიუჯეტების  2002-2016 წლების  ხარჯების შესრულების მაჩვენებლები. http://mof.ge/.
 20. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო. www.moh.gov.ge;
 21. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, www.eqe.ge.
 22. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. www.geostat.ge.

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University