ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

JEL Classifications:


INTEGRATION OF THE EU AND EURASIAN ECONOMIC UNION -THE CONDITION OF GLOBAL STABILITY

Author: Ushangi Samadashvili | Published: 2018-12-28 | Pages: 194-200

Full Text

For Citation:

Abstract

The historical fact is that a large-scale trade war led the United States to a “great depression” in the thirties of the last century. History also shows that when the trade between stra- tegic countries is resolved, war begins. Given this, one of the most important conditions for global stability is the integration of the EU and the Eurasian Economic Union. Until recently, relations between the EU and Russia were short-lived.

The relationship between the EU and the Eurasian Eco- nomic Union as an alternative should be based on equality and long-term consequences. The aim of the article is to con- tribute to the normalization and further development of the EU and the EurasianEconomic Union, which, in our view, will eventually complete a comprehensive integration agreement and will have a solid foundation for global stability.


Keywords

INTEGRATIVE ASSOCIATIONS, EUROPEAN UNION, EURASIAN ECONOMIC UNION, STAGES OF INTE- GRATION INTEGRATION HISTORY, SHORT-TERM AND LONG-TERM EFFECTS


References

  1. სამადაშვილი, უ.(2016). დივერსიფიკაცია საქათველოს  ეკონომიკური ზრდის კატალიზატორი. თბილისი, „უნივერსალი“.
  2. ეკონომიკისთვის ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს (2018). http://commersant.ge access_time 2018­04­09.
  3. Интеграция Европейского союза и Евразийского экономического союза (2015). (https://knowledge.allbest. ru/international/3c0a65635a2ac69a5d53b89421216d36_2.html)
  4. КабатП., ВинокуровЕ., РовенскаяЕ., ЭмерсонМ., БалашП., ХавликП., СтепановаА., КофнерЮ. К., Перебоев В. (2016) ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ: ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДИАЛОГ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОГЛАШЕНИЯ. Доклад№38.
  5. პაპავა ვ. (2016). საქართველოს აჩევანი: ევროკავშირი თუ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი გვ. 13
  6. რამიშვილი ბადრი.  სად დგას საქართველო „ახალი აბრეშუმის გზის“ კონცეფციაში და რა პერსპექტივას უხსნის ქვეყანას ეს პროექტი? HTTP://OLD.1TV.GE/GE/VIDEOS/VIEW/184522.HTML.
  7. ლინოტი  დ.   (2005). რეგიონალური   ეკონომიკური   ინტეგრაცია:   შერჩეული   საკითხები.   „საქართველოს   ეკონომიკის მიმართულებები“ 05) გვ. 130.

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University