ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

JEL Classifications:


DIFFICULTIES IN FORMING A KNOWLEDGE-BASED ECONOMY

Author: Tamar Dolidze | Published: 2018-12-28 | Pages: 188-197

Full Text

For Citation:

Abstract

In scientific literature there is no defining explanation and no relevant theoretical model of knowledge and information. Consequently, the definition of the knowledge economy is very eclectic and vague.
As a result of the research, we have presented the definition and the general schematic model of knowledge and information.

Knowledge is a product that is hard to define due to its nature, which makes it difficult to determine its value. It is natural when it is difficult to determine the value of the knowledge as a product it is actually impossible to commercialize it. There is also no adequate statistical mechanism for assessing the knowledge economy.

The  issue  has  been  insufficiently studied  scientifically both in theoretical and quantitative parameters’ point of view.

All  these  and  other  factors  complicate  the  formation of  a  knowledge-based  economy  in  developed  countries. As for developing countries, in the best case there are only discussions on these issues.


Keywords

POSTINVENTURIST SOCIETY, COMMODIFICATION, POSTCAPITALISM


References

 1. ასათიანი, მ. (2008). კულტურის სოციოლოგია. თბილისი, „სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი“.
 2. დემეტრაშვილი კ,  გურგენიძე ვ,  გოგიჩაიშვილი დ,  გვარჯალაძე მ,ბარამიძე  ი,  ხაჩიძე  ვ,  თანხან-მოურავი  დ,  ესებუა  კ, მიქაძე-ჩიკვაიძე ა,  წულაია ნ,  წულაია მ.  (2004). საქართველოს  საინფორმაციო  და  საკომუნიკაციო  ტექნოლოგიების განვითარების ჩარჩო პროგრამა. თბილისი, “ გაეროს სახლი“.
 3. მაჭავარიანი, შ.  (2017). „საქართველოში  ინოვაციური  პოტენციალის  ზრდის  ხელშემწყობი  პირობები“.   კავკასიის უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, № 8.
 4. Adler, P. (2001). „Market, Hierarchy and Trust: The knowledge economy and the future of capitalism.“ Organization Science, No. 2.
 5. Armstrong, P. (2002). “Blooms Taxonomy.” The Vanderbilt University Center for Teaching, .
 6. Drucker, P. (1999). Management Challenges for the 21st century. New York: R&I Enterprises Int.
 7. Papava, V. (2017). “ On Production Factors.“ Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 11, No. 4.
 8. GCR (2016). The Global Competitiveness Report 2015-2016. Geneva: World Economic Forum, .
 9. Gorz, A. (2004). Wissen, Wert und Kapital. Zur Kritik der Wissensokonomie. Zurich.
 10. Stehr, N. (2001). Wissen und wirtsschaften.Die gesellschaftlichen Grundlagen der modernen Okonomie. Frankfurt am Main.
 11. Винер, Н. (1958). Кибернетика и общество. Москва: «Иностранная литература».
 12. Эшби, У. (1959). Ведение в кибернетику. Москва. «Иностранная литература».

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University