ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

JEL Classifications:


ON A QUESTION OF ECONOMIC GROWTH

Author: Teimuraz Beridze | Published: 2018-12-28 | Pages: 54-57

Full Text

For Citation:

Abstract

Economic development looks at a wider range than GDP per capita. Economic development is concerned with how people are actu-ally affected. It looks at their actual living stan- dards and social conditions.

Measures of Economic development will look at: Real in-come per head – GDP per capita; Levels of literacy and education standards; Levels of healthcare (e.g. number of doctors per 1.000 popu-lation); Quality and availability of housing; Levels of environmental standards; Levels of infrastructure (transport, communication); Levels of corruption; Educational standards & labor productivity; Labor mobility; Flow of foreign aid & investment; Level of savings & investment; etc.


Keywords

ECONOMIC DEVELOPMENT, MEASURES OF ECONOMIC DEVELOPMENT


References

  1. ასათიანი, რ. (1993). მომსახურება და საბაზრო სისტემა. თბილისი, „თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“.
  2. კახნიაშვილი, ჯ. (1996). მაკროეკონომიკა. თბილისი, გამომცემლობა „სიახლე“.
  3. Karl E. Case, Ray C. Fair. (2007). Principles of Economics. Eighth Edition. Pearson Prentice Hall.
  4. Hayami Y. and Godo Y. (2002). Development Economics. From the Poverty to the Wealth of Nations. Third Edition.
  5. Kuznets S. (1971). – Prize Lecture to the memory of Al-fred Nobel. December 11, 1971. From Nobel Lectures, Economics 1969-1980, World Scientific Publishing Co., Singapore, 1992;
  6. ShevardnadzeK., Chechelashvili R., Chocheli V., Khaduri N. (2000).Papava Indexes of Tax Corruption. Tbilisi, Publisher “Company Imperial Ltd.”.

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University