ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

JEL Classifications:


THE NEW NEOCLASSICAL SYNTHESIS“ – NEW ECONOMIC TREND

Author: Rozeta Asatiani | Published: 2018-12-28 | Pages: 43-47

Full Text

For Citation:

Abstract

This work deals with the objective prerequisites for the origin of the “new neoclassical synthesis” which is in the pro- cess of formation, goals, tasks; the need to use this new trend in the country’s economic policy is justified. 

An explanation is given to the organic linkage of the pub- lic sector economics with the “new neoclassical synthesis” and its role in the formation of viable economic policy. The reflection of the main directions of the functioning public sector economics the country’s economic policy is a new challenge to modern civilization. This must be reflected in the “new neo- classical synthesis” which adds novelty to the “neoclassical synthesis” that was successfully used in economic policy of the US and other developed countries in the 1980s. A great contribution in its creation belongs to the author of the first textbook in economics Paul Samuelson.


Keywords

NEW NEOCLASSICAL SYNTHESIS, THE ECONOMY OF THE PUBLIC SECTOR, PUBLIC WEALTH, CIVIL SOCIETY, NEW WORLD ORDER, PROPERTY PLURALISM, INSTITUTIONAL ORDER, SOCIAL ORDER, NEW FISCAL FEDERALISM, EXTERNALLY, THIRD SECTOR


References

 1. ასათიანი რ. (1993). მომსახურება და საბაზრო სისტემა. თბილისი. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა; გვ. 42­43, 234.
 2. ასათიანი რ. (2003). ახალი მსოფლიო წესრიგი და სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობა. `მაკრომიკროეკონომიკა,  №4.
 3. ასათიანი რ. (2009). გარე ეფექტები და „გადასხმის ხარჯები“. ეკონომისტი“,  №2.
 4. ასათიანი რ. (2010). გლობალიზაცია, ეკონომიკური თეორია და საქართველო.  თბილისი, გამომცემლობა „სიახლე“.
 5. ასათიანი რ. (2011). მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და ეკონომიკური თეორიის მეინსტრიმი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. „სოციალური ეკონომიკა“, №1.
 6. ასათიანი რ.(2012ა). ბიუჯეტთაშორისი  ურთიერთობების  სახელმწიფო  რეგულირება  ­ პირველი რიგის ამოცანა.  `ახალი ეკონომისტი,  №4.
 7. ასათიანი რ. (2012ბ). ეკონომიკის სოციალური ორიენტაცია ­ ეკონომიკური უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინდიკატორი. „სოციალური ეკონომიკა“,   №3.
 8. ასათიანი  რ.   (2012გ).   გლობალიზაცია,   რელიგიურ   ეთიკაზე   აგებული   ეკონომიკური   პოლიტიკა   და   საქართველო. „საქართველოს  ეკონომიკა“.   თბილისი,  „სიახლე“.
 9. ასათიანი რ.  (2013). ახალი  მსოფლიო  წესრიგი  და  მისი  პრინციპების  რეალიზაციის არსებული  მდგომარეობა საქართველოში. „საქართველოს  ეკონომიკა“, №12.
 10. ასათიანი რ.  (2016). ეკონომიკური  პოლიტიკის  ძირითადი  მიმართულების   შეცვლის   აუცილებლობა   საქართველოში. „ეკონომისტი“, №1.
 11. ასათიანი რ. (2017ა). საზოგადოებრივი სექტორის ეკონომიკა.  სახელმძღვანელო.  თბილისი, გამომცემლობა„სიახლე“.
 12. ასათიანი რ.  (2017ბ).   საზოგადოებრივი  სექტორის   ეკონომიკის,   როგორც   მეცნიერების   წარმოშობის  წანამძღვრები, მიზნები და ამოცანები. „ახალი ეკონომისტი“, 2017, №2.
 13. ასათიანი რ. (2017გ). კეთილდღეობა  ყველასთვის და კეთილდღეობა  კონკურენციის გზით. ეკონომიკური განვითარების სტრუქტურული და ინოვაციური პრობლემები. თსუ პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. თბილისი.
 14. ასათიანი რ. (2017დ). გლობალიზაციის ეპოქალური პროცესი და საქართველოს ეკონომიკა ახალი გამოწვევების წინაშე. „გლობალიზაცია და ბიზნესი თანამედროვე გამოწვევების წინაშე“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 19­20 მაისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი.
 15. ასათიანი რ. (2017ე). სოციალური საბაზრო ეკონომიკა საბაზრო სისტემის უმაღლესი ფორმა. „ახალი ეკონომისტი“,  №1.
 16. კრუგმანი   პ.  (2009). როგორ მოახერხეს ეკონომისტებმა ყველაფრის არასწორად გაგება.  თარგმანი ინგლისურიდან. „საქართველოს ეკონომიკა“, №10, გვ. 80.
 17. Asatiani R. (2004). Study of Public Sector Economics as Necessary Condition of Social Orientation. “Bulletin of the Georgian Academy of Sciences.” Volume 169, number 2, March-April.
 18. Asatiani R. (2007).The Phenomenon of Globalization on an its Inflience on National Economics. “The Caucasus & Globaliza- tion”. Vol 1(3), Sweden, Ca&CC Press.
 19. Goodfriend M., King R. (1997). The New Neoclasical synthesis and the Role of Monetary Policy. Macroeconomic Manual.
 20. Goodfriend M., King R. (1997). The New Neoclasical synthesis and the Role of Monetary Policy. Macroeconomic Manual.
 21. http://ictsd.org/i/news/bridgesrussiandigest/69878
 22. Krugman P. (2009). How did economists get it so wrong? “New York Times”, September 2).
 23. АсатианиР. (2015). Теории конкуренции и новые перспективы стран ориентированных на конкурентноспособность. жур. «Кавказиглобализация», Швеция, Са&ССРress.
 24. «МЭиМО» (2009). №7, с.15.
 25. Экономическая теория на пороге XXI века (2000). Под ред. Осипова Ю.М.; Зотовой Е.О. М., «Юрист».

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University