ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

JEL Classifications:


European Integration and Institutional Aspects of Competition

Author: Givi Bedianashvili, Shalva Gogiashvili, Solomon Pavliashvili | Published: 2016-06-23 | Pages: 26-34

Full Text

For Citation:

Abstract

The article deals with the theoretical and practical issues of competition in Georgia. The article analyzes the problems existing within this area in Georgia as well as the dynamics of gradual improvement of the competit- ive mechanism and competition policy.

The main factors, which ensure the sustainability of the community institutional structure of both the com- petition institutional environment and  the  country’s overall socio-economic development, can be identified and monitored by the Economic Freedom Index. According to 2015 data, Georgia belongs mainly to the group of commonly  free countries rated  23nd in the world, and in Europe it has 12th position  among  43 European countries according  to the Economic Freedom  Index. However, there  are some setbacks  including the level of market  openness (investment freedom  and financial freedom)  and development of Law and Order institutes (protection of property rights and freedom from corruption). In this respect, the impelementation of a complex of certain activities has been considered within the Georgia-EU Association Agenda, as well as in the socio-eco- nomic development strategy  of Georgia (Georgia 2020).


Keywords

COMPETITION, COMPETITION POLICY, INSTITUTIONAL ENVIRONMENT OF COMPETITION


References

 1. Atterhög, M. (2005). Increased Competition in the Swedish Housing Market and Its Effect on Rents and Quality of Housing Services for Households, Housing, Theory and Society, Vol. 22, No. 1, 32-49.
 2. ბედიანაშვილი, გ. (2015). ევროკავშირის ბიზნეს- გარემო და  ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების    ინსტიტუციური   ფაქტორები: მაკროსისტემური ასპექტი. საქართველოს  ეკო- ნომიკურ  მეცნიერებათა  აკადემიის შრომების კრებული. ტ.12, თბილისი, გვ.  143-159.
 3. ბედიანაშვილი,   გ.    (2014).    ევროკავშირი   და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური გან- ვითარების     ბენჩმარკინგის საკითხი:  ინსტი- ტუციური მაკროსისტემური ასპექტი. ჟურნალი „ეკონომისტი“, ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის    ეკონომიკის ინსტიტუტი,  №5, გვ.12-21.
 4. Bedianashvili, G. (1995). State, Power Structure and   Socio-Economoc Reforming of  Society.   P. Gugushvili Institute  of Economics of the  Geor- gian  Academy of Sciences. Tbilisi: Metsniereba.
 5. Bedianashvili,  G.,  Gogiashvili.  Sh.,   Pavliashvili S. (2015). European Union,  Georgia and  institu- tional  environment of competition. International Collection of  scientific proceedings  «European Cooperation» vol. 5, No 5, p. 9-23.
 6. Draft  Summary of the  Discussion of the  Round Table   on   Competition  and   Regulation  in  the Legal  (2007). October. OECD, Working  Party No. 2 on Competition and  Regulation.
 7. Global    Competitiveness  Index   (GCI),  Scores,2004-2013.        http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness
 8. The  Global  Competitiveness Report 2014-2015. http://reports.weforum.org/global-competitive- ness-report-2014-2015/
 9. გოგიაშვილი,     შ.       (2013).       საქართველოს კონკურენციის  ეკონომიკური პოლიტიკის განვითარების  ქრონოლოგია. ჟურნალი  „ეკო- ნომისტი“,    ივანე     ჯავახიშვილის   სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, №2,  გვ.17-29.
 10. გოგიაშვილი, შ.  (2009).  კონკურენციის  ეკო- ნომიკური    პოლიტიკა    და    საკანონმდებლო პრაქტიკა  საქართველოში.  “ინოვაცია”, თბილ- ისი.
 11. Gogiashvili,  S. (2015). Economic Policy  of Com- petition  in   Georgia:  Retrospective   and    Perspektive. E-gospodarka w Europie Srodkowej I Wschodniej, Terazniezosc I perspektywy rozwoju. Pod redakcja Romana Sobieckiego. Wydawn- ictwo  KUL. Lublin,  136-142. http://www.kul.pl/ files/384/Program_konferencji.pdf.
 12. http://www.heritage.org/index/
 13. http://www.heritage.org/index/explore.
 14. http://www.heritage.org/index/country/georgia
 15. Kee,  H.  L.,  and   B.  Hoekman.(  2007).  Imports, Entry  and  Competition Law  as Market Discip- lines. European Economic Review 51 (4).
 16. Lalive,  R., and  Schmutzler, A. (2007).  Exploring the  Effects of Competition for Railway.  Markets, University of Zürich.
 17. Motta,  M. (2004). Competition Policy, Theory  and Practice. Cambridge university Press.
 18. პავლიაშვილი,  ს. (2015).   ევროკავშირი  და კონკურენციის ინსტიტუციური შეფასება. საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის შრომების კრებული.  ტომი 12,  თბ- ილისი, გვ.67-81.
 19. პავლიაშვილი, ს. (2012). ანტიმონოპოლიური რე- გულირების  თავისებურებანი საქართველოში, საქართველოს ეკონომიკურ  მეცნიერებათა აკა- დემიის შრომების კრებული.  ტომი 10,  თბილ- ისი, გვ.  52-67.
 20. პავლიაშვილი, ს. (2013). საკუთრებითი ურთიერ- თობების ტრანსფორმაცია  და პერსპექტივები საქართველოში.    საქართველოს   ეკონომიკურ მეცნიერებათა  აკადემიის შრომების  კრებული. ტ.11, თბილისი, გვ.  42-53.
 21. Symeonidis, G. (2008). The Effect  of Competition on  Wages and  Productivity: Evidence from  the UK.Review of Economics and  Statistics 90 (1).
 22. Trujillo, L., Serebrisky, T. (2004). An Assessment of  Port  Reform in  Argentina: Outcomes and Challenges Ahead.  World Bank.
 23. Shepotylo, O., and   V. Vakhitov (2012).  Services Liberalization and  Productivity of Manufacturing Firms: Evidence from  Ukraine. Policy  Research Working  Paper
 24. Voigt, S. (2009). The Effects of Competition Policy on Development: Cross-Country Evidence Using Four   New  Indicators. Journal  of  Development Studies 45 (8). 

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index ISSN WorldCat Microsoft Academic Dimensions DRJI The National Parliamentary Library of Georgia Internet Archive