ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

CHALLENGES AND PROBLEM IN PRIMARY HEALTH CARE IN GEORGIA

Author: TENGIZ VERULAVA | Published: 2018-06-25 | Pages: 259-262

Full Text

Abstract

Primary health care has an important role in the organizational arrangement of health care system. Without a fundament of primary health care system it is impossible to build anything. The primary health care system reflects on the quality population health, the availability of health services and the cost of spending on the health care. The family doctor›s institute and primary health care system in Georgia have not been developed with regarding international standards. The lack of primary care system in Georgia indicates that the referral to outpatient medical facilities is considerably lower than the European countries. The reason for this is the lack of confidence in primary care institutions and the absence of comprehencive primary health care system in the country. It is nessesery to develop a family doctor›s institute in Georgia. This requires the promotion of continuous medical education of family doctors, optimal geographical distribution of primary health care institutions.


Keywords

FAMILY DOCTOR, PRIMARY HEALTHCARE, GEORGIA


References

  1. Macinko J et al (2003). The contribution of primary care systems to health outcomes within Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries, 1970-1998. Health Serv Res.
  2. Verulava, T., Maglakelidze, T., Jorbenadze, R. (2017a) Hospitalization Timeliness of Patients with Myocardial Infarction.Eastern Journal of Medicine, 22 (3): 103-109.
  3. Verulava, T., Jincharadze, N., Jorbenadze, R. (2017b). Role of Primary Health Care in Re-hospitalization of Patients with Heart Failure. Georgian Medical News, 264 (3): 135-139.
  4. საოჯახო მედიცინის ეროვნული სასწავლო ცენტრი ­ სმესც (2005). პირველადი ჯანდაცვის არსი, ფილოსოფია და როლი.მომიჯნავე სპეციალობის ექიმების ოჯახის ექიმად გადამზადების სასწავლო პროგრამა. 
  5. Starfield B. (1998). Primary Care. New York, NY: Oxford University Press; 1998.
  6. ერულავა, თ. (2015ა). პირველადი ჯანდაცვა სისტემის საძირკველია. ჟურნალი “ლიბერალი”. 17.07.
  7. ვერულავა, თ. (2015ბ). პირველადი ჯანდაცვის რეფორმისთვის გასატარებელი პოლიტიკის პირველი ნაბიჯები.ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი (IDFI). საქართველო.
  8. ვერულავა, თ., ბეჭვაია, ჯ. (2015გ). სამედიცინო პერსონალის სამეცნიერო – ინფორმაციული უზრუნველყოფის პრობლემები საქართველოში. სამართალი და ეკონომიკა (6), 74­86.
  9. ვერულავა, თ. (2016). ჯანდაცვის პოლიტიკა. თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.
  10. ვერულავა, თ., ასრათაშვილი, ა., ქაფიანიძე, შ., წიქორიძე, თ., მინდიაშვილი, ს. (2017). პირველადი ჯანდაცვის ექთნების როლი გულის უკმარისობის პაციენტების ინფორმირებულობის ამაღლებაში. ჯანდაცვის პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოციოლოგია, 3. ჯანდაცვის პოლიტიკისა და დაზღვევის ცენტრი, 69­73.

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University