ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

TOURISM SECTOR AND ITS IMPACT MODELS FOR EVALUATING REGION’S ECONOMICS

Author: MIRANDA GAVASHELI | Published: 2018-06-25 | Pages: 254-258

Full Text

Abstract

Tourism plays an important role in human life and in the world economy. It is developing very rapidly and is one of themost profitable spheres in business.

The development of tourism industry in small countries is of great importance. It contributes to the peaceful development of the country, creating jobs and increasing income.

Researchers often have to study and evaluate the individual sectors and how they impact on region’s economy. 

The interest in assessing tourism in economics is very high and important.

The influence of tourism on economics are often evaluating by economic impact models, such as Capacity Utilization Model-CUM, regional economic model-REMI,and Impact analysis for planning-IMPLAN. The use of such a model is of great importance to small countries, as the more becomes to study about the development of the sector, the relationship between the economic sectors is revealed better, and it is easier to assess the changes in the economy.


Keywords

TOURISM, REGIONAL ECONOMICS, ECONOMIC IMPACT MODEL


References

 1. მ. თოქმაზიშვილი (2017). „გლობალიზაცია და ბიზნესი“,  #3;
 2. მაია მარგველაშვილი (2011). „ამერიკული გამოცდილება ქართული ტურიზმის განვითარებისათვის „-Economic Value ofDomestic Travel and its Estimation Methodology;
 3. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენ ცია „ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი“ (2012). კონფერენციის მასა ლები, „ტურიზმის ეკონომიკური ზემოქმედების შესწავლის ეტაპები“, „ტურიზმის ეკონომიკური ანალიზის მნიშვნელობა და სახეები“, ბათუმი, გვ-48-53;
 4. Mark A. Bonn, Julie Harrington (2008). „A comparison of three economic impact models for applied hospitality and tourism research“ Tourism Economics, 14(4), 769-789;
 5. Stynes, D.J. (1999). „Guidelines for Measuring Visitor Spending, Michigan Tourism Economic ImpactModel“;
 6. Archer, B.H. (1984). „Economic impact: misleading multiplier , Annals of Tourism Research“, Vol 11,No 3, pp 517–518;
 7. Ryan, C. (2003). „The economic impacts of tourism’, in Recreational Tourism: Demand and Impacts,Aspects of Tourism,Second Edition, Multilingual Matters“Channel View Publications, Clevedon, pp 148–196;
 8. Connecticut Center for Economic Analysis (CCEA);
 9. „The 2001 economic impact of Connecticut’stravel and tourism industry“, Report, Connecticut Center for Economic Analysis, Universityof Connecticut, Storrs, CT;
 10. Rickman, D.S., and Schwer, R.K. (1995). „Multiplier comparisons of IMPLAN and REMI acrossversions: illuminating black boxes“, Environment and Planning A, Vol 26, pp 143–151;
 11. Rickman, D.S., and Schwer, R.K. (1993). „A systematic comparison of the REMI and IMPLANmodels: the case of Southern Nevada“, Review of Regional Studies, Vol 23, pp 143-161;
 12. Crihfield, J.B., and Campbell, H.S. Jr (1992). „Evaluating alternative regional planning models“,Growth and Change, Vol 23,pp 521–530;
 13. Deller, S.C. (1992). „A consistent cross-analysis of two regional economic modeling systems: acomparison of REMI and IMPLAN“ Working Paper, Department of Agricultural and ResourceEconomics, University of Maine, Orono, ME;
 14. Visit Florida, (2005). Inc , Department of Marketing and Statistics, Tallahassee, FL.;
 15. Baker, K., and Aydin, N. (2005). „Special report by the Florida TaxWatch Center for Tourism“, inThe Impact of Tourism onFlorida’s Economy: Telling a More Complete Story, Florida TaxWatch Report,Tallahassee, FL.

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University