ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

THE ROLE OF FINANCIAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF THE BANKING SECTOR

Author: MEDEA CHELIDZE, MARINE TOPCHISHVILI | Published: 2018-06-25 | Pages: 246-248

Full Text

Abstract

The development of technologies have had a huge impact on the financial sector. The term “Fintech” has emerged by merging finance and technology, which implies start-ups that use advanced technologies in financial services. On the one hand, advanced technologies facilitate and simplify the implementation of various operations and activities, but, on the other hand, pose a real threat to the conservative banking sector.

The main goal of the introduction and development of financial technologies in the banking sector is to save time, accuracy and high quality of protection.

As in the whole world, today Fintech is successfully developing in Georgia. It helps to attract investments and makes banking services more accessible, comfortable and flexible.

The purpose of the study is to determine the role and importance of financial technologies in the development of the banking sector. The theoretical basis of the research is the experience of Georgia and foreign countries, theories and proposals of scientists-economists and practitioners.

The article discusses the importance of introducing financial technologies to improve the competitiveness of banks, as well as the prospects for the development of the banking sector in the context of modern financial technologies.


Keywords

FINANCIAL TECHNOLOGIES, FINANCIAL ORGANIZATION, FINTECH, BANKING TECHNOLOGIES, INNOVATIVE START-UP.


References

  1. აბულაძე რ. (2016). ტექნოლოგიები ფინანსებში – მსოფლიოს მიღწევები და საქართველოს პერსპექტივები. http://commersant.ge/?view=post&id=73718&lang_id=ge
  2. ბიზნეს კრედიტუნარიანობის შეფასების ინოვაციური პლატფორმა. (2018). ფინანსური ტექნოლოგიები და ბიზნესი. https://qcash.ge/?page=article&artid=3
  3. თიბისი ბანკი მეტი ინოვაციის ძიებაში. 2016. ჟ. Forbes Georgia. http://forbes.ge/news/1569/TBC-banki-meti-inovaciis-ZiebaSi
  4. კაკულია ე., თოფჩიშვილი მ. (2017). თანამედროვე ბიზნეს ტექნოლოგიები და მარკეტინგული გადაწყვეტილებები. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „განვითარების ეკონომიკა და ინოვაციები: გამოწვევები, გადაწყვეტის გზები.“ კონფერენციის მასალების კრებული. გვ. 72-75.
  5. მოსიაშვილი ვ., ჭელიძე მ., ხიდირბეგიშვილი ნ. 2017. ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები. სახელმძღვანელო. თბილისი: გამომცემლობა „დანი“. 461 გვ.
  6. ციფრული ევოლუცია ფინანსურ სექტორში: ფინტექი. (2016). ჟ. ეკონომიკა და ბიზნესი: ტ. IX, №2.
  7. Sorkin Andrew R. (2016). Fintech Firms Are Taking On the Big Banks, but Can They Win? The New York Times. http://www.nytimes.com/2016/04/07/business/dealbook/fintech-firms-are-taking-on-the-big-banks-but-can-they-win.html?_r2 

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University