ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

EDUCATIONAL COGNITIVE FUNCTION OF PRODUCTS OF CULTURAL SPHERE

Author: DODO TCHUMBURIDZE | Published: 2018-06-25 | Pages: 238-241

Full Text

Abstract

In the article the educational-cognitive function of products of cultural sphere on the example of a specific event is discussed. Culture involves a specific area of public life where it is important to see how the creative process is going and what will be achieved. Strengthening the educational component of the products of cultural sphere is finding a positive reflection on adolescents and young people.

The main consumers of the products of cultural sphere, of particularly mass cultural events (direct and indirect beneficiaries) are young people.

Culture as a system of conservation, involves promoting the protection and distribution of cultural - historical heritage, organizing-managing of settling civil values through art and educational activities.

It is noteworthy that by the European Commission's initiative and decision of the European Parliament, 2018 was declared a year of cultural heritage. The Government of Georgia will join the initiative. The governmental and non-govern-mental organizations in the field of culture should take care about supporting with foreseeing of the result based target audience implemented projects. For the purpose of preserving and preserving cultural heritage, it is important to support the cultural-education cognition projects.


Keywords

CULTURAL SPHERE, EDUCATIONAL COGNITIVE FUNCTION


References

  1. ბრუმი გლენ მ., კატლიპი სკოტ მ., სენტერი ა. (2010)„საზოგადოებასთან ურთიერთობის შესავალი“
  2. სანადირაძე, ნ. (2011).„კულტურის სფეროს პროექტების მენეჯმენტი და დაგეგმარება“
  3. დრაგიჩევიჩ-შეშიჩი მ., სტოიკოვიჩი ბ., (2007) „კულტურა, მენეჯმენტი, ანიმაცია, მარკეტინგი“
  4. ჰაგორტი, ჰ. (2013). „სახელოვნებო მენეჯმენტი“
  5. Mescon H., Albert M., Khedouri F., (2007) Managament, Harper and row, publishers, New York
  6. „საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტი“ http://msy.gov.ge
  7. „საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონი (კოდი 32 08 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი) mof.ge/images/File/biujetis-kanoni2018/saboloo/programuli-11.12.2017.pdf

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University