ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

PROCEDURAL ISSUES FOR DRAWING AND SUBMITTING MANAGEMENT REPORTS

Author: GIVI BAKRADZE, NANULI DZIMTSEISHVILI | Published: 2018-06-25 | Pages: 225-227

Full Text

Abstract

In accordance with the international practice, procedures for preparing and submitting reporting on governance reporting and payments made to the state are introduced.

The mandatory structure of governance reporting is not established. However, the law defines the component reporting component and defines the list of information that is obligatory in each component. It is recommended that the management report only contains the information that will be essential for the reporting users.

Based on the experience of developed states, we can think that the preparation and the publicity of the management report will positively affect the company›s sustainability and improvement of financial and non­financial indicators. It should also be taken into consideration that the disclosure of the governance information does not hinder the commercial secrets of business.


Keywords

MANAGEMENT REPORTS, ACCOUNTING, IFRS


References

  1. საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“, 2016
  2. საქართველოს კანონი მეწარმეობის შესახებ.
  3. „სახელმძღვანელო მმართველობის ანგარიშგების შესახებ“ 2018
  4. https://saras.gov.ge/

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University