ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

THE NORTH AMERICAN FREE TRADE ASSOCIATION (NAFTA) AND ITS ECONOMIC EFFECTS

Author: RAMAZ PUTKARADZE | Published: 2018-06-25 | Pages: 185-190

Full Text

Abstract

The North American Free Trade Association (NAFTA) was founded in 1994 and includes the US, Canada and Mexico. Most of the tariff and non-tariff barriers were abolished after the agreement went into force. The Association has significantly contributed to deepening trade between member states and the growth of investments.

NAFTA is an example of how the member states can benefit from free trade. Although NAFTA was established just 24 years ago, the benefits brought by it to the member countries are quite significant; in particular, gross domestic product (GDP) of the member countries increased, the GDP per capital increased, employment rate grew. NAFTA provides an example that free trade has and will have a future. According to various studies, since 1993 the number of the employed has grown by 40 million people. It should be noted that the U.S. export to Canada grew from 100 million USD in 1993 to 267 million USD in 2016 and to Mexico from 142 million USD to 498 million USD. The U.S. import from Canada amounted to 111 million USD in 1993 and 278 million USD in 2016; while import from Mexico grew from 151 million USD to 572 million USD. Every fourth job in Mexico depends on the export sector.

The majority of economic analysis shows that NAFTA is beneficial for the economy of North America and the residents of the member countries; however, it damaged a number of sectors. In addition, it is argued that withdrawal from NAFTA and restoring trade barriers will negatively affect U.S. economy and expenses. However, Mexico will be much more affected as jobs will be reduced and economic growth will slow down both in short and long term perspectives.

NAFTA has great support in the U.S. (as well as in Canada and Mexico). The survey by Gallup conducted in February 2017 showed that over 70% of Americans consider that NAFTA was good for America.

Georgia has trade and economic (and not only) relations with NAFTA member countries, especially with its strategic partner US.


Keywords

ECONOMIC INTEGRATION, NAFTA, FREE TRADE, ECONOMIC EFFECTS


References

 1. World development indicators, (2017). World bank.
 2. World Trade Organization, (2016). ,,World Trade Statistical Review”.
 3. M. Angeles Villarreal. Ian F. Fergusson. (2018). NAFTA Renegotiation and Modernization. Congressional Research Service.
 4. M. Angeles Villarreal. Ian F. Fergusson. (2018).The North American Free Trade Agreement (NAFTA). Congressional Research Service.
 5. «NAFTA›s Economic Impact». (2017). Council on Foreign Relations. Retrieved.
 6. Jump up Rodrik, Dani. (2017). Populism and the Economics of Globalization.
 7. Jump up to: Which American producers would suffer from ending NAFTA?». (2017). The Economist. Retrieved.
 8. M. Angeles (2010). Villarreal NAFTA and the Mexican Economy, Federation of American Scientists Congressional Research Service.
 9. James McBride, Mohammed Aly Sergie NAFTA’s Economic Impact. https://www.cfr.org/backgrounder/naftas-economic-impact
 10. Rothbard, Murray. (2016). The NAFTA Myth Mises Institute. Mises Institute.
 11. ფუტკარაძე რ. (2017). საქართველო­ევროკავშირის სავაჭრო­ეკონომიკური ურთიერთობები: პრობლემები და პერსპექტივები, თბილისი, «უნივერსალი».
 12. Putkaradze R. (2015). Historical Aspects of Trade and Economic Relations between Georgia and the European Union.Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria: Administracja i Zarządzanie.Scientific Journal, Nr 107, 2015. Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Seria:Administracja i Zarządzanie, Poland.
 13. http://www.naftanow.org
 14. http://geostat.ge

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University