ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

THE PECULIARITIES OF MANUFACTURING PROCESS GLOBAL FRAGMENTATION IN THE MODERN BUSINESS

Author: SHOTA SHABURISHVILI | Published: 2018-06-25 | Pages: 171-175

Full Text

Abstract

The paper considers the main theoretical approaches to understanding global fragmentation of manufacturing processand analyzes their role in the modern International business. It is emphasized that in view of the growing political and economic importance of manufacturing process global fragmentation, today this phenomenon is in the focus of many countries and international institutions.There are analyzed mechanisms of coordination, structure, the importance of individual points and the effectiveness of possible positions of the company inglobal fragmentation of manufacturing process.


Keywords

FRAGMENTATION OF MANUFACTURING, VERTICAL INTEGRATION, OUTSOURCING, SMILING CURVE


References

  1. Database, W. I.-O. (2014). http://www.wiod.org/new_site/home.htm. (ნანახია: 20.03.2018).
  2. International Bank for Reconstruction and Developmen. (2017). Global Value Chain Development Report. Washington: The World Bank.
  3. Langlois, R. N. (2002). Firms, Markets and Economic Change: A Dynamic Theory of Business Institutions.
  4. Meskhia, I., & Shaburishvili, S. (2015). Basics of Researche of the Technological Environment of Business. Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH, Seria: Administracja i Zarządzanie , 117-124.
  5. OECD. (2013). Interconnected economies: benefiting from global value chains: Synthesis Report. URL:http://www.oecd.org/sti/ind/interconnected-economies-GVCs-synthesis.pdf. (ნანახია: 03.03.2018).
  6. Penrose, E. T. (2009). he Theory of the Growth of the Firm. Oxford University Press.
  7. UNKDAT. (2013). Global Value Chains: Investment and Trade for Development. New York and Geneva: World Investment Report.
  8. World Economic Forum. (2012). The Shifting Geography of Global Value Chains: Implications for Developing Countries and Trade Policy.
  9. შაბურიშვილი, შ. (2018). დამატებული ღირებულების გლობალური ჯაჭვის ფენომენი თანამედროვე საერთაშორისო ბიზნესში. ეკონომიკა და ბიზნესი , 70­85.

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University