ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

FOR THE SYNERGISTIC UNDERSTANDING OF MANAGEMENT DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION

Author: GIORGI SHIKHASHVILI | Published: 2018-06-25 | Pages: 133-137

Full Text

Abstract

The article contains general and author’s paradigms, definitions and opinions related to the topic. It is worth mentioning:

In economical and managerial sphere it is necessary to formulate new concepts and paradigms that will revive management sciences and practices;

To prepare higher qualified managers: it is needed to prepare the appropriate educational-training system;

In globalization, in civilized countries, based on the latest economic-management concepts and paradigms the relevant business-management theory and practice is developing, which must be taken into account in our country as well;

To achieve sustainable development goals it is necessary to make major changes in planning and management areas;

Ecological management is the process of mobilizing resources by the organization, which is intended to solve environmental problems;

Concept of synergistic economics and management should be based on the work of each person and the whole community in economical and managerial works. 


Keywords

SYNERGISTIC APPROACH, FUTURE MANAGEMENT ECOLOGICAL MANAGEMENT,SYNERGISTIC ECONOMY AND MANAGEMENT


References

  1. შიხაშვილი, გ. (2001). მდგრადი განვითარების თეორია ­ ჰარმონიული ეკონომიკურ­ეკოლოგიური მართვის საფუძველი. საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ბიულეტენი, # 51, გვ. 25.
  2. შიხაშვილი, გ. (2003) სოციალურ­ეკონომიკური განვითარების ეროვნული კონცეფციის და საგადასახადო­საფინანსო საქმიანობის ბიბლიური გააზრება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. ეკონომიკის სერია. ტ.11. #3. გვ. 260.
  3. Drucker, P. (1942). The Future of Industrial Man. John Day. New York. p. 110.
  4. Drucker, P. (1946). Concept of the Corporation. John Day. New York. p.141.
  5. Drucker P. (1999).Management Challenges for the 21 st Century. N. Y. HarperBusiness. p.5.
  6. Drucker P. (1999).Management Challenges for the 21 st Century. N. Y. HarperBusiness. p.43, 69.
  7. Drucker P. (1999).Management Challenges for the 21 st Century. N. Y. HarperBusiness. p.93.
  8. Drucker P. (2006). The Practice of Management. Collins. p. 372-373.
  9. Dyck, B. (2013).Management and the Gospel: Luke's Radical Message for the First and Twenty-First Centuries. University of Manitoba, Canada.
  10. UN-Rio Declaration on Environment and Development -1992. Web-Site of the UN, 2018 http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm. p. 1-27 (12.05. 2018)

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University