ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

ON THE ISSUE OF EXCESSIVE INDEBTEDNESS

Author: MIRZA KHIDASHELI, NIKO CHIKHLADZE | Published: 2018-06-25 | Pages: 119-123

Full Text

Abstract

Excessive indebtedness, or the “overproduction” of credits, is a feature of the modern credit system. Its results are commonly encountered in the local, regional or global economies. It appears before us as a cause of a severe financial and economic crisis. Despite the regulation methods using in the modern «mainstream» theory and practice to address the existing problems, it is still posing the new challenges for the regulatory institutions, beyond the focus of which, one main issue remains permanently: how the“overproduction” of credits is created in demand economics(but not in need economics)on such scarce resources as money and savings. 

Over the past few years, in the composition of bank loan portfolio of the Georgian banking sector, there has been significantly strengthened and increased the share of loans to natural persons, while the share of the local economy in GDP is almost non-existent and stays in the low single digits.Obviously, the process was observed by the National Bank,and based on the theoretical foundations of its functioning it has adopted a new regulatory norm.

The article dwells on studying, the process of the“overproduction” of credits and the causes of the causes, as well as the main aspects of a new regulation set out by the National Bank of Georgia and the expected outcomes, and the relevant conclusions have been made.


Keywords

EXCESSIVE INDEBTEDNESS, REGULATION, CRISIS


References

  1. მსოფლიო ბანკი - https://data.worldbank.org/indicator/FS.AST.PRVT.GD.ZS
  2. საქართველოს ეროვნული ბანკი - www.nbg.gov.ge
  3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო - www.mof.ge
  4. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ­ www.geostat.ge
  5. საქართველოს კანონი „ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ (მეორე მუხლის „გ“ პუნქტი).
  6. ხიდაშელი მ., « ნაწილობრივიდარეზერვებისსისტემისფუნდამენტურიპრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები 2015» შრომების კრებული. ქუთაისი, 2015.https://atsu.edu.ge/EJournal/BLSS/eJournal/Papers/KhidasheliMirza.pdf
  7. Чихладзе Н., Хидашели М.К вопросу осмысления природы бизнес-цикла. Журнал «Интеллект. Инновации.Инвестиции». №3, 2015.

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University