ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

EUROPEANEXPERIENCE OF REGIONAL CLUSTERS FORMATION

Author: NODAR GRDZELISHVILI, EKATERINE GIGOLASHVILI | Published: 2018-06-25 | Pages: 104-107

Full Text

Abstract

In this work the role and the meaning of regional clusters in EU are discussed. It is also said that the clustered politics is the new direction in the Politics of the Economic development, and also the clustering is very weak on the modern level of the Economic development of EU. One task is to show the clustering potential in increasing the competitiveness both in the country and in the regions. As the world practice shows us the cluster approach is not only the mean to reach goals of the industrial politics, (structural changes, increasing competitiveness, intensification of new courses and etc.) at the same time this is a powerful tool to stimulate regional development, which at the end may be seen in the trade balance stimulation of the regions, also in raising the employment, in budgets of different levels and in increasing the salary, in raising the industrial Sustainability and competitiveness of the regions.


Keywords

REGIONS, CLUSTERS, COMPETITIVENESS, EU


References

 1. Smeral, E., 1998. “The impact of globalization on small and medium enterprises: new challenges for tourism policies in European countries”, Tourism Management, Vol. 19, No. 4.
 2. Sirilli, G. and Evangelista, R., 1998. “Technological innovation in services and manufacturing: results from Italian surveys”, Research Policy, 27.
 3. Maskell, P. and Malmberg, A. 1999. “Localised Learning and Industrial Competitiveness”, Cambridge Journal of Economics, 23.
 4. Miles, I. April 2001. ”Services Innovation: A Reconfiguration of Innovation Studies”, Discussion Paper Series, The University of Manchester.
 5. Pechlaner, H.A., Smeral, E.B. and Matzler, K.C., 2002. “Customer Value Management as a determinant of the competitive Position of Tourism Destinations”, Tourism review, Vol. 57, No 4.
 6. ე. ბარათაშვილი, ნ. გალახვარიძე, კ. არაბული, ნ. გრძელიშვილი 2012. ,,საქართველოს ეკონომიკა’’
 7. Simmie J, Sennet J. 1999. October. Innovative clusters: global or local linkages? // National Institute Economic Review. No. 170.    – p.87
 8. Roelandt Theo, Pim den Hertog, Jacobs Dany, 1997. “Nederlandse clusters in beeld” //ESB – V.12, N2. –P.124-128
 9. Bergman E.M., Feser E.J. 2000. National industry cluster emplates: a framework for applied regional cluster analysis// Regional studies. 34(1). pp1-19
 10. ნ. გრძელიშვილი, 2014. რეგიონული კლასტერები და საქართველო. საერთაშორისო სამეცნიერო­პრაქტიკული კონფერენცია. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი გვ. 413­417.
 11. Горшенева О.В. 2006. Кластеры: сущность, виды, принципы организации и создания в регионах // Экономический вестник Ростовского государственного университета. № 4. Ч.2.
 12. Громыко Ю.В., 2007 Что такое кластеры и как их создовать // Альманах Восток. №1 (42).

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University