ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

DUAL LEADERSHIP: CHIEF EXECUTIVE OFFICER AND CHIEF FINANCIAL OFFICER

Author: FARUK DAYI, YUSUF ESMER | Published: 2018-06-25 | Pages: 96-103

Full Text

Abstract

The role of administrators on successful operations of businesses management is very high. Ability of management’s, attitudes and behaviors, and perspective on financial events are closely related to the success of the business. The highest-level decision body in the management of the company is the CEO. He is responsible for the success and failure of enterprise. A failed CEO can cause the business to fall into financial difficulty. In that case the manager’s financial ability, risk and return balance and management of assets and resources are become importance. In order to perform these tasks, it is necessary to have CFO as senior manager. For this reason, it is developing a dual leadership model to strengthen the financial organization structure of the enterprises. CEO and CFO in the model are at the top of the organizational chart. CFO is responsible for accounting and finance units; CEO is for other units. Because the CEO and CFO in the model are at the same level, they need to make decisions together. If the decisions of the CEO and CFO conflict Executive board resolves the problem. In the model, a functional organization chart is prepared, and the authority and duties of CEO and CFO are defined. In this study, the finance-oriented management of enterprises is strengthened, literature is gained a new model which name “dual leadership: CEO and CFO”.


Keywords

CEO, CFO, DUAL LEADERSHIP, STRATEGIC MANAGEMENT, FINANCIAL MANAGEMENT


References

 1. Aksoy, T. (2013). CEO`nun Gorevi Nedir? Retrieved on 12.04. 2018 from http://www.temelaksoy.com/ceonun-gorevi-nedir. Aksoy, A., & Yalçıner, K., (2008). Isletme Sermayesi Yonetimi. Ankara: Gazi Kitabevi.
 2. Altay, S. A. (2016). Sirketin Merkezine Dogru Yolculuk: CEO. Deloitte. Retrieved on 12.04. 2018 from https://www2.deloitte. com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/risk/sirketin-merkezine-dogru-yolculuk-CEO.pdf.
 3. Armstrong, C.S., Jagolinzer, A.D. & Larcker, D. F. (2010). Chief Executive Officer Equity Incentives and Accounting Irregularities. Journal of Accounting Research, 48(2), 225-271.
 4. Baxter, J. & Chua, W.F. (2008). Be(com)ing the Chief financial officer of an organisation: Experimenting with Bourdieu’s practices Theory. Management Accounting Research, (19), 212-230.
 5. Boal, K. B. and Hooijberg, R. (2001). Strategic Leadership Research: Moving on. Leadership Quarterly, 11(4), 515-549. Cavus, M.F. & Bicer, M. (2016). Finans Yoneticilerinin Karar Verme Davranislari Uzerine Karsilastirmali Bir Arastirma, Toros Universitesi IISBF Sosyal Bilimler Dergisi, 3(5), 45-66.
 6. Chen, A. & Kao, L. (2005). The Conflict Between Agency Theory and Corporate Control on Managerial Ownership: The Evidence from Taiwan IPO Performance. International Journal of Business, 10(1), 39-61.
 7. Cho, M.Y. (1998). Ownership Structure, Investment and The Corporate Value: An Empirical Analysis. Journal of Financial Economics, 47(1), 103–121.
 8. Deloitte. (2010). CFO Nedir? Ezberi Bozuyoruz. Deloitte CFO Serisi 1. Retrieved on 12.04.2018 from https://www2.deloitte. com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/finance-transformation/turkey-tr-ceo-cfoserisi1-250510.pdf.
 9. Dogan, M., & Karayel, M. (2016). Yonetim Kurulu ve Sahiplik Yapisinin CEO Degisimi Uzerindeki Etkisi: BIST Imalat Endeksi`nde Faaliyet Gosteren Firmalar Uzerine Bir Arastirma. Mehmet Akif Ersoy Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 8(14), 366-383. doi:10.20875/sb.70539.
 10. Duong, L. & Evans, J. (2015). CFO Compensation: Evidence from Australia, Pasific-Basin Finance Journal, 35, 425-443. Efil, I. (2005). Isletme Organizasyonu ve Ekip Calismasi. Istanbul: Aktuel Yayinlari Alfa Akademi.
 11. Ercan, M.K. & Ban, U. (2012). Degere Dayali Isletme Finansi Finansal Yonetim (7.ed.), Ankara: Gazi Kitabevi.
 12. Franco, C.M., Feeney, O., Quinn, M. & Hiebl, M.R.W. (2017). Position Practices of the Present-day CFO: A Reflection on Historic Roles at Guinness, 1920-1945. Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review, 20(1), 55-62.
 13. Genc, N. (2013). Meslek Yuksekokullari Icin Yonetim ve Organizasyon (Guncellenmis 3. ed.). Ankara: Seckin Yayincilik. Jensen, M.C. & Meckling W.H. (1976). Theory of the firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure,Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360.
 14. Jiang, J., Petroni, K.R. & Wang, I.Y. (2010). CFOs and CEOs: Who Have the Most Influence on Earnings Management?, Journal of Financial Economics ,96, 513-526.
 15. Hoitash, R., Hoitash, U. & Kurt, A.C. (2016). Do Accountants Make Better Chief Financial Officers?. Journal of Accounting and Economics, 61, 414-432.
 16. Kocel, T. (1999). Isletme Yoneticiligi, Yonetim ve Organizasyon, Organizasyonlarda Davranis, Klasik-Modern-Cagdas Yaklasimlar (Gozden Gecirilmis 7. ed.). Istanbul: Beta Yayincilik.
 17. Kucuk, O. (2014). Girisimcilik ve Kucuk Isletme Yonetimi (Gozden Gecirilmis 7.ed.). Ankara: Seskin Yayincilik. Mucuk, I. (2014). Modern Isletmecilik (19. ed.). Istanbul: Turkmen Kitabevi.
 18. Okka, O. (2015). Finansal Yonetim (Gelistirilmis 6.ed.), Ankara: Nobel Yayincilik. Oztekin, A. (2005). Yonetim Bilimi (3. Ed.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 19. Taskiran, N. (2007). Isletme Stratejileri ve Politikalari (4.ed.), Izmir: Birlesik Matbaa.
 20. Tengilimoglu, D., Atilla, E. A., & Bektas, M. (2014). Isletme Yonetimi, Temel Kavramlar, Isletme ve Yonetim Fonksiyonlari, Cagdas Yaklasimlar (Gozden Gecirilmis ve Guncellenmis 5. ed.). Ankara: Seckin Yayincilik.
 21. Tortop, N., Isbir, E.G. & Aykac, B. (2005). Yonetim Bilimi (4.ed.), Ankara: Yargi Yayınevi.
 22. Ulusoy, T. (2017) Finansal Yonetim ve Islevleri. In A. Gundogdu (Eds) (pp.28-43). Finansal Yonetim Temel Teoriler ve Aciklamali Ornekler. Ankara: Seckin Yayınevi.
 23. Ulusoy, T. (2018) Yatırım Projelerinin Ulusal Ekonomi Acisindan Degerlendirilmesi: Ekonomik Analiz (Toplumsal Karlilik Analizi) In A. Bayrakdaroglu and A. Gundogdu (Eds) (pp.235-247). Yatirim Projelerinin Degerlendirilmesinde Ekonomik Analizler. Ankara: Seckin Yayınevi.
 24. Unlu, U., Bayrakdaroglu, A. & Samiloglu, F. (2011). Yonetici Sahipligi ve Firma Degeri: IMKB icin Ampirik Bir Uygulama. Ankara Universitesi SBF Dergisi, 66(2), 201-214

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University