ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (Print) | E ISSN 2449-2612 (Online)

COMPETITIVENESS OF POLAND AND GEORGIA IN AGRI-FOOD EXPORTS IN THE EU MARKET: A COMPARATIVE ANALYSIS

Author: LUKASZ AMBROZIAK | Published: 2018-06-25 | Pages: 38-44

Full Text

Abstract

The aim of the paper is a comparative analysis of a competitive position of Georgia and Poland in their agri-food exports in the EU market. This topic is especially important in the context of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement between EU and Georgia, which came into force in September 2014. The research question is: Do Georgia To answer this question some indices of the competitive position will be used: trade balance, trade coverage index and revealed comparative advantages index by Balassa. Trade data will be downloaded from UN Comtrade database. The initial research results show that Georgia and Poland significantly differ in their competitive position in agri-food exports in theEU market. However, Georgia has a large potential to increase and Poland compete in the same product groups in the EU? its exports to the UE.


Keywords

COMPETITIVE POSITION IN EXPORTS, AGRI-FOOD PRODUCTS, POLAND, GEORGIA, THE EUROPEAN UNION


References

 1. AA (2014).Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part.L261/4 (30.08.2014
 2. Adarov, A. &Havlik P. (2016).Benefits and Costs of DCFTA: Evaluation of the Impact on Georgia, Moldova and Ukraine. Vienna: The Vienna Institute for International Economic Studies.
 3. Aiginger, K. &Bärenthaler-Sieber, S. & Vogel, J. (2013).Competitiveness under New Perspectives.WWWforEurope Working Paper, no 44.
 4. Bułkowska, M. (2017), Umowy o wolnym handlu UE z Ukraina, Gruzją i Mołdawią a konkurencyjność polskich producentów żywności. In I. Szczepaniak (Ed.),Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (3) (pp. 107-131). Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 5. Farole, T. & Reis, J.G. & Wagle S. (2010). Analyzing Trade Competitiveness – A Diagnostics Approach.Washington DC: The World Bank.
 6. GeoStat (2018).National Statistics Office of Georgia, http://www.geostat.ge [20.04.2018].
 7. GUS (2017).Rolnictwo w 2016 r. Warszawa: Central Statistical Office.
 8. Krugman, P. (1981). Intra-industry Specialization and the Gains from Trade.Journal of Political Economy, no. 89.
 9. Misala, J. (2005). Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmyfunkcjonowania. Warsaw: SGH.
 10. OECD (2016), Glossary of Statistical Terms, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=399 [9.09.2016].
 11. Peneder, M. (2001).Entrepreneurial Competition and Industrial Location.Cheltenham: Edward Elgar.
 12. Szczepaniak, I. Ed. (2014).Assessment of the competitiveness of Polish food producers in the European.“Multi-Annual
 13. Programme 2011-2014”, No 126.1, Warsaw: IAFE-NRI.
 14. WITS-Comtrade (2018).World Integrated Trade Solutions.Comtrade database.

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Crossref Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University