ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

სარჩევი


ეკოლოგიური გამოწვევები საქართველოს ენერგეტიკის განვითარებაში

დემურ ჩომახიძე, დავით ნარმანია
pdf pdf

გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და ეკონომიკური მეცნიერება

მიხეილ თოქმაზიშვილი
pdf pdf

როგორ შევაფასოთ საექსპორტო სტრატეგიების ეფქტიანობა

გიორგი ღაღანიძე, ბადრი რამიშვილი
pdf pdf

ცოდნის ეკონომიკა, სამეწარმეო საქმიანობა და კულტურული ფაქტორი გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში: გამოწვევები საქართველოსთვის

გივი ბედიანაშვილი
pdf pdf

პოლონეთისა და საქართველოს კონკურენტუნარიანობა აგრი-საკვების ექსპორტში ევროკავშირის ბაზარზე: შედარებითი ანალიზი

ლუკას ამბროზიაკი
pdf pdf

ჯანსაღ კვებასთან დაკავშირებულ მყიდველობით ქცევაზე სასურსათო პროდუქციის მარკირების გავლენა

ნუგზარ თოდუა
pdf pdf

უკრაინის საგადასახადო სისტემა გარდამავალ ეკონომიკაში

ლ. მ. დემიდენკო, ვ. ბ. რეინსკა, ვ. ი. დემიდენკო
pdf pdf

საქართველოს დემოგრაფიული განვითარების ისტორიული პერიოდიზაცია

ავთანდილ სულაბერიძე
pdf pdf

გლობალიზაცია და ეგზოგენური ფაქტორების გავლენა საქართველოს მოსახლეობის კეთილდღეობაზე

იოსებ არჩვაძე
pdf pdf

OLI პარადიგმა და საქართველოს საინვესტიციო პოზიცია

დავით სიხარულიძე, ვახტანგ ჭარაია
pdf pdf

მეთოდოლოგიური ინდივიდუალიზმი და ადამიანის მოდელი ორთოდოქსალურ ეკონომიკურ თეორიაში

თამილა არნანია-კეპულაძე
pdf pdf

სტრატეგიული დაგეგმვის ზეგავლენა ორგანიზაციის შედეგებზე სტრატეგიის განხორციელებისას

თორნიკე ხოშტარია
pdf pdf

უკრაინის ეკონომიკის გარე მდგრადობის სასიგნალო სისტემა: ინდიკატორული მიდგომა

ბაჟენოვა ოლენა ვ., ჩორნოდიდ იჰორ ს.
pdf pdf

ორმხრივი ლიდერობა: აღმასრულებელი დირექტორი და ფინანსური დირექტორი

ფარუქ დეი, იუსუფ ესმერი
pdf pdf

რეგიონული კლასტერების ფორმირების ევროპული გამოცდილება

ნოდარ გრძელიშვილი, ეკატერინე გიგოლაშვილი
pdf pdf

ჯინის, თეილისა და ატკინსონის ინდექსების გაზომვა საქართველოსა და ზოგიერთი სხვა ქვეყნისთვის

გოჩა თუთბერიძე, ქეთევან ფიფია, გივი რაქვიაშვილი
pdf pdf

ჭარბვალიანობის საკითხის გააზრებისთვის

მირზა ხიდაშელი, ნიკო ჩიხლაძე
pdf pdf

მსოფლიო ფინანსური ბაზრების თანამედროვე არქიტექტურა

ლამარა ქოქიაური
pdf pdf

გლობალიზაციის პირობებში მენეჯმენტის განვითარების სინერგიული გააზრების საკითხისათვის

გიორგი შიხაშვილი
pdf pdf

მონეტარულ-ფისკალური პოლიტიკისა და ეკონომიკის ზრდის გარკვეული საკითხებისათვის

მიხეილ ჩიკვილაძე
pdf pdf

საქართველოში, უკრაინასა და მოლდოვაში უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების შემოდინება 1997-2016 წლებში (შედარებითი ანალიზი)

ლევან სილაგაძე
pdf pdf

უმუშევრობის დონის ცვლილების ტენდენციები საქართველოში და მისი რეგულირების მიმართულებები

მირონ ტუღუში
pdf pdf

ფინანსური ინდექსების მნიშვნელობა ბიზნესსუბიექტების ფინანსურ ანალიტიკაში

ბესიკ ბოლქვაძე
pdf pdf

ინოვაციები და გლობალური ეკონომიკა

ეკა სეფაშვილი
pdf pdf

ეკოსისტემის შენების როლი საქართველოს ევროკავშირთან ინტეგრაციაში

ვლადიმერ ტოგონიძე
pdf pdf

წარმოების პროცესის გლობალური ფრაგმენტაციის თავისებურებები თანამედროვე ბიზნესში

შოთა შაბურიშვილი
pdf pdf

ეკონომიკური სისტემა და გარემო

ნაირა გალახვარიძე, ელდარ გუგავა
pdf pdf

სიღარიბის ფსიქოლოგიური თეორია

გიორგი კეპულაძე
pdf pdf

ჩრდილოეთ ამერიკის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია (NAFTA) და მისი ეკონომიკური შედეგები

რამაზ ფუტკარაძე
pdf pdf

პოლონეთსა და საქართველოს შორის აგრო-საკვების ვაჭრობის განვითარება DCFTA ევროკავშირი-საქართველო-ს პირობებში

მალგორზატა ბულკოვსკა
pdf pdf

სიმულაციური მოდელების საშუალებით საწარმოს ფინანსური სტაბილურობის პროგნოზირება

თეა მუნჯიშვილი
pdf pdf

ტურისტული რესურსები როგორც რეგიონალური ტურიზმის განვითარების ფაქტორი

მაია აზმაიფარაშვილი
pdf pdf

ნავთობისა და გაზის კონსტრუქციის პროექტებში დაყოვნების მიზეზების განსაზღვრა ფუზი დელფის მეთოდის გამოყენებით

ალიეჰ კაზემი, ალი კატები, მაჰამად-ჰოსეინ კაზემი
pdf pdf

აუდიტორული რისკის მართვა და მისი გავლენა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე

ლევან საბაური
pdf pdf

საქართველოს სახელმწიფოს ვალის მდგრადობის სტატისტიკური ანალიზი

მარინა მუჩიაშვილი
pdf pdf

მმართველობითი ანგარიშგების შედგენისა და წარდგენის პროცედურული საკითხები

გივი ბაქრაძე, ნანული ძიმცეიშვილი
pdf pdf

აუდიტის მიზნები და ძირითადი სახეები

ნაზი გვარამია
pdf pdf

საწარმოების ინოვაციური განვითარების პროგნოზირებისთვის

ნინო ქოქიაური
pdf pdf

კულტურის სფეროს პროდუქტის საგანმანათლებლო შემეცნებითი ფუნქცია

დოდო ჭუმბურიძე
pdf pdf

ქართველი მომხმარებლების ქცევა ტურიზმში და ბაზრის სეგმენტაციის VALS-ს სისტემა

ეკატერინე ბახტაძე
pdf pdf

ფინანსური ტექნოლოგიების როლი საბანკო სექტორის განვითარებაში

მედეა ჭელიძე, მარინე თოფჩიშვილი
pdf pdf

ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მიზნები, აუდიტოეული რისკი და ფინანსური ანგარიშგების ძირითადი მტკიცებები

თეა უდესიანი, თათია უდესიანი
pdf pdf

ტურიზმის დარგი და რეგიონის ეკონომიკაზე მისი გავლენის შეფასების მოდელები

მირანდა გავაშელი
pdf pdf

პირველადი ჯანდაცვის გამოწვევები საქართველოში

თენგიზ ვერულავა
pdf pdf
Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University