ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

სარჩევი


Brexit-ი და ევროპის ფინანსური სისტემა

თინათინ გუგეშაშვილი
pdf pdf

ევროპული ინტეგრაცია და საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები

რამაზ ფუტკარაძე
pdf pdf

აქტუარული მეცნიერების როლი ფინანსურ ანალიზსა და გლობალურ ეკონომიკაში

ნანა ბენიძე
pdf pdf

საქართველოს ენერგეტიკა: სიტუაცია და გამოწვევები

დემურ ჩომახიძე
pdf pdf

სოციალურ-ეკონომიკური უსაფრთხოება და მასთან დაკავშირებული პრობლემები საქართველოში

მაია ჭანია
pdf pdf

ლარის დევალვაციის შეჩერების კომპლექსური გზის ძიება საქართველოში

ლამარა ქოქიაური
pdf pdf

გადასახადის გადახდა, გადანაწილება, ანალიზი და ადმინისტრირების სრულყოფა

მიხეილ ჩიკვილაძე
pdf pdf

განვითარებად ქვეყნებში თანამედროვე ბანკის სისტემის ძირითადი პრობლემა

ნინო ქავთარაძე
pdf pdf

თანამედროვე საბიუჯეტო კლასიფიკაცია საქართველოს საჯარო ფინანსების სისტემაში

მერაბ ვანიშვილი, ლექსო ლემონჯავა
pdf pdf

XX საუკუნის ირანის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ისტორია თანამედროვე პრობლემატიკის კონტექსტით

ამბროსი გრიშიკაშვილი
pdf pdf

ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის თავისებურებები კომერციულ ბანკებში

ნაზი გვარამია
pdf pdf

საქართველოს სავალუტო ბაზარი - პრობლემები და პერსპექტივები

ლია პიტიურიშვილი, გია ბუჩაშვილი
pdf pdf

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება

ოლიონა დობროტვორი
pdf pdf

ფინანსური ანალიზის სწავლება ფინანსური სიმულატორის დახმარებით

თეა მუნჯიშივილი
pdf pdf

წარმატებისა და დროის მენეჯმენტის საკითხის შესახებ

თამარ ბერიძე, მედეა ჭელიძე, დავით ბიბიჩაძე
pdf pdf

შოთა რუსთაველის მსოფლმხედველობა და გლობალიზაციის კულტურული პარადიგმები

რამაზ (ისაკო) მეფარიშვილი
pdf pdf

გენდერული საკითხები და ისრაელის არმიის თავისებურები

ელენე გრატიაშვილი
pdf pdf

სამეწარმეო საქმიანობაზე სოციალური პასუხისმგებლობის ზემოქმედების განსაზღვრა

განნა ჟოსან
pdf pdf

ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული ტენდენციები

მაია აზმაიფარაშვილი
pdf pdf

ტურიზმი, საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სექტორი

გიული გიგუაშვილი
pdf pdf

პერსონალის შრომითი საქმიანობის შეფასება კადრების მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი ფუნქცია

ლუარა გვაჯაიაფუნქცია
pdf pdf

ენერგოდამზოგავი, ეკოლოგიური, განთავსების საშუალებების ჩართვა სასოფლო ტურიზმში

დავით ლოლუა
pdf pdf

განათლებისა და კულტურის სფეროს ორგანიზაციების მენეჯერთა საერთო კავშირები

დოდო ჭუმბურიძე
pdf pdf

რეგიონული საწარმოების მარკეტინგში სინერგეტიკული მიდგომის დასაბუთება

ნანა ნადირაშვილი, ლელა ინასარიძე
pdf pdf

ტურიზმი და ფინანსური რისკები

ნინო ლეთანძე
pdf pdf
Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University