ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

სარჩევი


Brexit-ი და ევროპის ფინანსური სისტემა

თინათინ გუგეშაშვილი
pdf

რამაზ ფუტკარაძე

ევროპული ინტეგრაცია და საქართველოს ეკონომიკის გამოწვევები
pdf

ნანა ბენიძე

აქტუარული მეცნიერების როლი ფინანსურ ანალიზსა და გლობალურ ეკონომიკაში
pdf

დემურ ჩომახიძე

საქართველოს ენერგეტიკა: სიტუაცია და გამოწვევები
pdf

მაია ჭანია

სოციალურ-ეკონომიკური უსაფრთხოება და მასთან დაკავშირებული პრობლემები საქართველოში
pdf

ლამარა ქოქიაური

ლარის დევალვაციის შეჩერების კომპლექსური გზის ძიება საქართველოში
pdf

მიხეილ ჩიკვილაძე

გადასახადის გადახდა, გადანაწილება, ანალიზი და ადმინისტრირების სრულყოფა
pdf

ნინო ქავთარაძე

განვითარებად ქვეყნებში თანამედროვე ბანკის სისტემის ძირითადი პრობლემა
pdf

მერაბ ვანიშვილი, ლექსო ლემონჯავა

თანამედროვე საბიუჯეტო კლასიფიკაცია საქართველოს საჯარო ფინანსების სისტემაში
pdf

ამბროსი გრიშიკაშვილი

XX საუკუნის ირანის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ისტორია თანამედროვე პრობლემატიკის კონტექსტით
pdf

ნაზი გვარამია

ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის თავისებურებები კომერციულ ბანკებში
pdf

ლია პიტიურიშვილი, გია ბუჩაშვილი

საქართველოს სავალუტო ბაზარი - პრობლემები და პერსპექტივები
pdf

ოლიონა დობროტვორი

მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება
pdf

თეა მუნჯიშივილი

ფინანსური ანალიზის სწავლება ფინანსური სიმულატორის დახმარებით
pdf

თამარ ბერიძე, მედეა ჭელიძე, დავით ბიბიჩაძე

წარმატებისა და დროის მენეჯმენტის საკითხის შესახებ
pdf

რამაზ (ისაკო) მეფარიშვილი

შოთა რუსთაველის მსოფლმხედველობა და გლობალიზაციის კულტურული პარადიგმები
pdf

ელენე გრატიაშვილი

გენდერული საკითხები და ისრაელის არმიის თავისებურები
pdf

განნა ჟოსან

სამეწარმეო საქმიანობაზე სოციალური პასუხისმგებლობის ზემოქმედების განსაზღვრა
pdf

მაია აზმაიფარაშვილი

ტურიზმის განვითარების სტრატეგიული ტენდენციები
pdf

გიული გიგუაშვილი

ტურიზმი, საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სექტორი
pdf

ლუარა გვაჯაია

პერსონალის შრომითი საქმიანობის შეფასება კადრების მენეჯმენტის მნიშვნელოვანი ფუნქცია
pdf

დავით ლოლუა

ენერგოდამზოგავი, ეკოლოგიური, განთავსების საშუალებების ჩართვა სასოფლო ტურიზმში
pdf

დოდო ჭუმბურიძე

განათლებისა და კულტურის სფეროს ორგანიზაციების მენეჯერთა საერთო კავშირები
pdf

ნანა ნადირაშვილი, ლელა ინასარიძე

რეგიონული საწარმოების მარკეტინგში სინერგეტიკული მიდგომის დასაბუთება
pdf

ნინო ლეთანძე

ტურიზმი და ფინანსური რისკები
pdf

გივი ბედიანაშვილი

ფუნდამენტური ნაშრომი სამეცნიერო და პრაქტიკული კონტექსტით
pdf

პარმენ ლემონჯავა

ნაშრომი, რომელიც უაღრესად სასარგებლოა ყველა მეურნე მევენახისა და მეღვინისათვის
pdf

ნარიმან ტერაშვილი

მასწავლებლის ნათელ ხსოვნას: გიორგი პაპავა
pdf
Globalization & Business European Teaching University European Teaching University European Teaching University mes.gov.ge erih plus index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University