ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

სარჩევი


ცოდნის ეკონომიკის ფორმირება და ინოვაციური სამეწარმეო პოლიტიკა: ინსტიტუციური ასპექტი

გივი ბედიანაშვილი
pdf pdf

ინფორმაციის როლი ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში: თეორიული ხედვა

იზეტ ზექირი, ფიტიმ დიარი, სადრი ალიჯი
pdf pdf

მცირე ქვეყნების ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები

მიხეილ თოქმაზიშვილი
pdf pdf

მდგრადი განვითარების შეფასება ლატგალის რეგიონის მაგალითზე

დიმიტრი ოლენოვიჩი, ინტა ოსტროვსკა, ვიქტორია სიფილოვა, ელიტა ერმოლაევა, ლუდმილა ალექსეიევა
pdf pdf

ევოლუციური ეკონომიკა და სამეცნიერო პარადიგმების კონკურენცია

ციცინო ძოწენიძე, ანა კირიაკიდი
pdf pdf

მაკედონიის რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ 2008 წლის კრიზისის მართვა და მისი ზეგავლენა ბიზნესსექტორზე

ჯეტონ მაზლამი, იზეტ ზექირი, ბრაიკენდ აზირი
pdf pdf

ლოგისტიკური მომსახურების ევროპული ბაზრის ლიდერთა იდენტიფიკაცია და მახასიათებლები

რეგინა დემიანიუკი
pdf pdf

ბიზნესი და აუდიტი გლობალიზაციის პროცესში

ნიკოლოზ ბაკაშვილი
pdf pdf

საბიუჯეტო სისტემა და ბიუჯეტშორისი ტრანსფერები უკრაინაში

ოქსანა ჩებირიაკო
pdf pdf

გლობალიზაციის გამოწვევები და საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობები

მადონა გელაშვილი
pdf pdf

ინკლუზიური ბიზნესის განვითარების თავისებურებები გლობალიზაციის პირობებში

შოთა შაბურიშვილი
pdf pdf

ინტერესთა კონფლიქტი ევროკავშირის ფონდების მართვის ნებისმიერ მმართველობით დონეზე

ლელა კამლაძე
pdf pdf

საზოგადოების ეკონომიკური სტრუქტურის რაოდენობრივი მაჩვენებლების გამოთვლის თეორიული საფუძვლები

გოჩა თუთბერიძე, გივი რაქვიაშვილი, ქეთევან ფიფია
pdf pdf

ფინანსური ინსტრუმენტები და ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესები

ნათელა ვაშაკიძე, დეზდემონა მაღლაკელიძე
pdf pdf

კლასტერები, როგორც აგრობიზნესის განვითარების ფაქტორი და მისი ჩამოყალიბების პირობები

ბადრი გეჩბაია
pdf pdf

ფინანსური აღრიცხვის და განაწილებული მოგების დაბეგვრის პროცედურული საკითხები

გივი ბაქრაძე, ნანული ძიმცეიშვილი
pdf pdf

საერთაშორისო ტურისტულ კომპანიებში ადამიანისეული კაპიტალის ეფექტიანობის გაზრდის გზები

ლაშარი ქურდაშვილი
pdf pdf

უკრაინის თანამედროვე საგადასახადო სისტემა: რეფორმის შესაძლებლობები?

ლიუდმილა დემიადენკო
pdf pdf

საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები

თინათინ მეძმარიაშვილი
pdf pdf

ცვლილებები პოლონური კვების პროდუქტების ექსპორტში - ქვეყნის შიდა და გარე დამატებული ღირებულების ანალიზის საკითხისათვის

ლუკაშ ამბროზიაკი
pdf pdf

პროფესიული პრაქტიკა, როგორც მომავალი თანამედროვე სპეციალისტის ფორმირების ეტაპი

ირმა დიხამინჯია
pdf pdf

ტურიზმი, გლობალიზაცია და მდგრადი განვითარება

მანანა ალადაშვილი
pdf pdf

უსადენო ქსელების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები

იოსებ ქართველიშვილი, თეა თოდუა
pdf pdf

სატრანსპორტო კომპანიების ანტიკრიზისული მართვის ეფექტიანობისა და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიმართულებათა მათემატიკური მოდელის დამუშავება და შეფასება

დარეჯან ბიწაძე, ია გოდერძიშვილი
pdf pdf

სიღარიბის საკითხისათვის საქართველოში

მურმან კვარაცხელია
pdf pdf

საყოველთაო საბაზისო შემოსავალი სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე

ქუჯი ბიჭია
pdf pdf

კომერციული ვებსაიტების კონტენტის მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა Python-ის ბაზაზე

გიორგი კუჭავა
pdf pdf

კულტურული ტურიზმი და მსოფლიო მემკვიდრეობის ღირსშესანიშნავი ადგილების მართვის აქტუალური საკითხები

ნაირა გალახვარიძე
pdf pdf
Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University