ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

სარჩევი


გივი ბედიანაშვილი

ცოდნის ეკონომიკის ფორმირება და ინოვაციური სამეწარმეო პოლიტიკა: ინსტიტუციური ასპექტი
pdf

იზეტ ზექირი, ფიტიმ დიარი, სადრი ალიჯი

ინფორმაციის როლი ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში: თეორიული ხედვა
pdf

მიხეილ თოქმაზიშვილი

მცირე ქვეყნების ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები
pdf

დიმიტრი ოლენოვიჩი, ინტა ოსტროვსკა, ვიქტორია სიფილოვა, ელიტა ერმოლაევა, ლუდმილა ალექსეიევა

მდგრადი განვითარების შეფასება ლატგალის რეგიონის მაგალითზე
pdf

ციცინო ძოწენიძე, ანა კირიაკიდი

ევოლუციური ეკონომიკა და სამეცნიერო პარადიგმების კონკურენცია
pdf

ჯეტონ მაზლამი, იზეტ ზექირი, ბრაიკენდ აზირი

მაკედონიის რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ 2008 წლის კრიზისის მართვა და მისი ზეგავლენა ბიზნესსექტორზე
pdf

რეგინა დემიანიუკი

ლოგისტიკური მომსახურების ევროპული ბაზრის ლიდერთა იდენტიფიკაცია და მახასიათებლები
pdf

ნიკოლოზ ბაკაშვილი

ბიზნესი და აუდიტი გლობალიზაციის პროცესში
pdf

ოქსანა ჩებირიაკო

საბიუჯეტო სისტემა და ბიუჯეტშორისი ტრანსფერები უკრაინაში
pdf

მადონა გელაშვილი

გლობალიზაციის გამოწვევები და საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობები
pdf

შოთა შაბურიშვილი

ინკლუზიური ბიზნესის განვითარების თავისებურებები გლობალიზაციის პირობებში
pdf

ლელა კამლაძე

ინტერესთა კონფლიქტი ევროკავშირის ფონდების მართვის ნებისმიერ მმართველობით დონეზე
pdf

გოჩა თუთბერიძე, გივი რაქვიაშვილი, ქეთევან ფიფია

საზოგადოების ეკონომიკური სტრუქტურის რაოდენობრივი მაჩვენებლების გამოთვლის თეორიული საფუძვლები
pdf

ნათელა ვაშაკიძე, დეზდემონა მაღლაკელიძე

ფინანსური ინსტრუმენტები და ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესები
pdf

ბადრი გეჩბაია

კლასტერები, როგორც აგრობიზნესის განვითარების ფაქტორი და მისი ჩამოყალიბების პირობები
pdf

გივი ბაქრაძე, ნანული ძიმცეიშვილი

ფინანსური აღრიცხვის და განაწილებული მოგების დაბეგვრის პროცედურული საკითხები
pdf

ლაშარი ქურდაშვილი

საერთაშორისო ტურისტულ კომპანიებში ადამიანისეული კაპიტალის ეფექტიანობის გაზრდის გზები
pdf

ლიუდმილა დემიადენკო

უკრაინის თანამედროვე საგადასახადო სისტემა: რეფორმის შესაძლებლობები?
pdf

თინათინ მეძმარიაშვილი

საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები
pdf

ლუკაშ ამბროზიაკი

ცვლილებები პოლონური კვების პროდუქტების ექსპორტში - ქვეყნის შიდა და გარე დამატებული ღირებულების ანალიზის საკითხისათვის
pdf

ირმა დიხამინჯია

პროფესიული პრაქტიკა, როგორც მომავალი თანამედროვე სპეციალისტის ფორმირების ეტაპი
pdf

მანანა ალადაშვილი

ტურიზმი, გლობალიზაცია და მდგრადი განვითარება
pdf

იოსებ ქართველიშვილი, თეა თოდუა

უსადენო ქსელების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები
pdf

დარეჯან ბიწაძე, ია გოდერძიშვილი

სატრანსპორტო კომპანიების ანტიკრიზისული მართვის ეფექტიანობისა და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიმართულებათა მათემატიკური მოდელის დამუშავება და შეფასება
pdf

მურმან კვარაცხელია

სიღარიბის საკითხისათვის საქართველოში
pdf

ქუჯი ბიჭია

საყოველთაო საბაზისო შემოსავალი სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე
pdf

გიორგი კუჭავა

კომერციული ვებსაიტების კონტენტის მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა Python-ის ბაზაზე
pdf

ნაირა გალახვარიძე

კულტურული ტურიზმი და მსოფლიო მემკვიდრეობის ღირსშესანიშნავი ადგილების მართვის აქტუალური საკითხები
pdf

ზურაბ მუნჯიშვილი

საინტერესო წიგნი ინფორმატიკაზე ეკონომიკასა და ბიზნესში
pdf
Globalization & Business European Teaching University European Teaching University European Teaching University mes.gov.ge erih plus index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University