ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

სარჩევი


ცოდნის ეკონომიკის ფორმირება და ინოვაციური სამეწარმეო პოლიტიკა: ინსტიტუციური ასპექტი

გივი ბედიანაშვილი
pdf

ინფორმაციის როლი ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში: თეორიული ხედვა

იზეტ ზექირი, ფიტიმ დიარი, სადრი ალიჯი
pdf

მცირე ქვეყნების ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები

მიხეილ თოქმაზიშვილი
pdf

მდგრადი განვითარების შეფასება ლატგალის რეგიონის მაგალითზე

დიმიტრი ოლენოვიჩი, ინტა ოსტროვსკა, ვიქტორია სიფილოვა, ელიტა ერმოლაევა, ლუდმილა ალექსეიევა
pdf

ევოლუციური ეკონომიკა და სამეცნიერო პარადიგმების კონკურენცია

ციცინო ძოწენიძე, ანა კირიაკიდი
pdf

მაკედონიის რესპუბლიკის ხელისუფლების მიერ 2008 წლის კრიზისის მართვა და მისი ზეგავლენა ბიზნესსექტორზე

ჯეტონ მაზლამი, იზეტ ზექირი, ბრაიკენდ აზირი
pdf

ლოგისტიკური მომსახურების ევროპული ბაზრის ლიდერთა იდენტიფიკაცია და მახასიათებლები

რეგინა დემიანიუკი
pdf

ბიზნესი და აუდიტი გლობალიზაციის პროცესში

ნიკოლოზ ბაკაშვილი
pdf

საბიუჯეტო სისტემა და ბიუჯეტშორისი ტრანსფერები უკრაინაში

ოქსანა ჩებირიაკო
pdf

გლობალიზაციის გამოწვევები და საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობები

მადონა გელაშვილი
pdf

ინკლუზიური ბიზნესის განვითარების თავისებურებები გლობალიზაციის პირობებში

შოთა შაბურიშვილი
pdf

ინტერესთა კონფლიქტი ევროკავშირის ფონდების მართვის ნებისმიერ მმართველობით დონეზე

ლელა კამლაძე
pdf

საზოგადოების ეკონომიკური სტრუქტურის რაოდენობრივი მაჩვენებლების გამოთვლის თეორიული საფუძვლები

გოჩა თუთბერიძე, გივი რაქვიაშვილი, ქეთევან ფიფია
pdf

ფინანსური ინსტრუმენტები და ევროკავშირის სახელმწიფო დახმარების წესები

ნათელა ვაშაკიძე, დეზდემონა მაღლაკელიძე
pdf

კლასტერები, როგორც აგრობიზნესის განვითარების ფაქტორი და მისი ჩამოყალიბების პირობები

ბადრი გეჩბაია
pdf

ფინანსური აღრიცხვის და განაწილებული მოგების დაბეგვრის პროცედურული საკითხები

გივი ბაქრაძე, ნანული ძიმცეიშვილი
pdf

საერთაშორისო ტურისტულ კომპანიებში ადამიანისეული კაპიტალის ეფექტიანობის გაზრდის გზები

ლაშარი ქურდაშვილი
pdf

უკრაინის თანამედროვე საგადასახადო სისტემა: რეფორმის შესაძლებლობები?

ლიუდმილა დემიადენკო
pdf

საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები

თინათინ მეძმარიაშვილი
pdf

ცვლილებები პოლონური კვების პროდუქტების ექსპორტში - ქვეყნის შიდა და გარე დამატებული ღირებულების ანალიზის საკითხისათვის

ლუკაშ ამბროზიაკი
pdf

პროფესიული პრაქტიკა, როგორც მომავალი თანამედროვე სპეციალისტის ფორმირების ეტაპი

ირმა დიხამინჯია
pdf

ტურიზმი, გლობალიზაცია და მდგრადი განვითარება

მანანა ალადაშვილი
pdf

უსადენო ქსელების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის საკითხები

იოსებ ქართველიშვილი, თეა თოდუა
pdf

სატრანსპორტო კომპანიების ანტიკრიზისული მართვის ეფექტიანობისა და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიმართულებათა მათემატიკური მოდელის დამუშავება და შეფასება

დარეჯან ბიწაძე, ია გოდერძიშვილი
pdf

სიღარიბის საკითხისათვის საქართველოში

მურმან კვარაცხელია
pdf

საყოველთაო საბაზისო შემოსავალი სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითზე

ქუჯი ბიჭია
pdf

კომერციული ვებსაიტების კონტენტის მართვის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა Python-ის ბაზაზე

გიორგი კუჭავა
pdf

კულტურული ტურიზმი და მსოფლიო მემკვიდრეობის ღირსშესანიშნავი ადგილების მართვის აქტუალური საკითხები

ნაირა გალახვარიძე
pdf

ზურაბ მუნჯიშვილი

საინტერესო წიგნი ინფორმატიკაზე ეკონომიკასა და ბიზნესში
pdf
Globalization & Business European Teaching University European Teaching University European Teaching University mes.gov.ge erih plus index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University