ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

სარჩევი


გლობალური გამოწვევები და საქართველოს რაციონალური არჩევანი

ვლადიმერ პაპავა
pdf pdf

გლობალიზაციისა და მოდერნიზაციის ერთიანობა – თანამედროვე ეკონომიკური სისტემის განვითარების პარადიგმა

ელგუჯა მექვაბიშვილი
pdf pdf

სავალუტო რყევებისა და საგარეო ვაჭრობის დინამიკის პარადიგმა

მიხეილ თოქმაზიშვილი
pdf pdf

ინტერნაციონალური ტენდენციები უმაღლესი განათლების სისტემაში

ვახტანგ სართანია
pdf pdf

პოლიტიკური არითმეტიკა თანამედროვე საქართველოში

მიხეილ ჯიბუტი
pdf pdf

პირობითობები მაკროეკონომიკური ინდიკატორების გაანგარიშებისას გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში (საქართველოს მთლიანი შიგა პროდუქტის მაგალითზე)

იოსებ არჩვაძე
pdf pdf

გლობალიზაციისა და რეგიონალიზაციის გააზრების ერთი საკითხისათვის

აკაკი ბაკურაძე
pdf pdf

საქართველო მსოფლიო ენერგეტიკულ სისტემაში

დემურ ჩომახიძე
pdf pdf

მონეტარული პოლიტიკის გადაცემის მექანიზმები

გივი ლემონჯავა
pdf pdf

კვაზი ფისკალური აქტივობები და ინვესტიციების რაოდენობა ენერგეტიკის სექტორში (საქართელოს მაგალითზე)

ირაკლი შალიკაშვილი
pdf pdf

ფულადი და ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ფორმირების მაკროეკონომიკური გარემო

ვასილ ხუციშვილი
pdf pdf

ბიზნესის საწყისი ფაზის პროექტის შეფასება

შოთა შაბურიშვილი
pdf pdf

უსადენო ქსელების ტიპები და მათი გამოყენების ასპექტები

იოსებ ქართველიშვილი; თეა თოდუა
pdf pdf

Windows 7-ის და Mac OS X Snow Leopard-ის ტექნოლოგიური პროცესების მართვის შედარებითი ანალიზი

გიორგი კუჭავა; თეიმურაზ სტურუა
pdf pdf
Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University