ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

სარჩევი


ტექნოლოგიური პარკების შექმნისა და ექსპლოატაციის სახელმწიფო მხარდაჭერის გამოცდილებისა და თანამედროვე ტენდენციების ანალიზი

მარინა ბარანოვსკაია, ინნა უხანოვა
pdf

გლობალური ბიზნესგარემო, ევროპული ინტეგრაცია და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კულტურული პოტენციალი

გივი ბედიანაშვილი
pdf

ევროპული ინტეგრაცია და კონკურენციის ინსტიტუციური ასპექტები

გივი ბედიანაშვილი, შალვა გოგიაშვილი, სოლომონ პავლიაშვილი
pdf

ღირებულებები: საზღვრები და წინააღმდეგობები

მერაბ გველესიანი, შოთა ვეშაპიძე
pdf

ევროპული ღირებულებები: რა განვახორციელოთ საქართველოში და როგორ განვახორციელოთ

მერაბ გველესიანი, შოთა ვეშაპიძე
pdf

საქართველოს რეგიონული იდენტობის პოლიტიკური ეკონომია

მიხეილ თოქმაზიშვილი
pdf

მოსახლეობის მიგრაციის გრავიტაციული მოდელების შესახებ

გოჩა თუთბერიძე, ქეთევან ფიფია, გივი რაქვიაშვილი, პაატა კუნჭულია
pdf

სახელმწიფო ქონების განკერძოების მნიშვნელობა საქართველოსა და პოსტკომუნისტურ სივრცეში

ირაკლი მაკალათია, მათე გარდავა, ვეფხია გიორგაძე
pdf

ბიზნესში სახელმწიფოს ჩარევის თეორიისა და პრაქტიკის შესახებ

იაშა მესხია, რუსუდან მაისურაძე
pdf

გლობალიზაცია და ქართული ენა

რამაზ (ისაკო) მეფარიშვილი
pdf

ჩრდილოვანი ეკონომიკის შუქ-ჩრდილები

ლია პიტიურიშვილი, ამბროსი გრიშიკაშვილი
pdf

მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგის თეორიული ასპექტები

გუგული ყურაშვილი, თამარ ბერიძე
pdf

კორუფცია, როგორც სოციალური მოვლენა და გლობალური ბიზნესის დეტერმინანტი

თეიმურაზ შენგელია
pdf

სახელმწიფო და ეკონომიკა

ჯამლეტ ჯანჯღავა
pdf

ევროპაში თანამშრომლობის განვითარება XIX საუკუნის ბოლოს და XX საუკუნის დასაწყისში: სტრუქტურა და პრინციპები

ნატალია ზემზიულინა
pdf

Администрирование налогов как управленческая деятельность

Роксана Паславская
pdf

თამბაქოს პროდუქციაზე აქციზური გადასახადის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ (საქართველოს მაგალითზე)

იოსებ არჩვაძე, ირაკლი არჩვაძე
pdf

მაკროეკონომიკური მოწყვლადობის შეფასების სტატისტიკური ასპექტები: ქვეყნის საბალანსო უწყისი

ნანა ასლამაზაშვილი
pdf

საინვესტიციო პოლიტიკა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში

მაია გელაშვილი, ხათუნა ბერიშვილი
pdf

საგადასახადო აუდიტის ზოგიერთი ასპექტი

ნაზი გვარამია, ნანული ძიმჩეიშვილი
pdf

საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა თანამედროვე საქართველოში

მერაბ ვანიშვილი, ლექსო ლემონჯავა
pdf

გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური ზრდა თანამედროვე გამოწვევების ფონზე

მაია ჭანია
pdf

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ჩამოყალიბების თავისებურებანი საქართველოში

ვასილ ხუციშვილი
pdf

Методические аспекты анализа и оценки эффективности териториального размещения и специализации аграрного сектора экономики региона

Наталья Андрусяк
pdf

Повышение значимости института оценочной деятельности Республики Беларусь в современных экономических условиях

Татьяна Борздова
pdf

ტურიზმის ინდუსტრიაში საჰაერო ტრანსპორტის როლი და მისი მნიშვნელობა ტურისტების გადაყვანა/ გადაზიდვებში

მანანა ალადაშვილი, დავით ლოლუა
pdf

ადამიანი და ეკოლოგია გარემოს მენეჯმენტის სისტემაში

ნაირა გალახვარიძე, ელდარ გუგავა
pdf

ქართული ბრაუზერი “Browser G”

ანდრო გაფრინდაშვილი, თეიმურაზ სტურუა
pdf

ტექნოლოგიური პარკები და "ბიზნეს - სათბურები" - მეცნიერების წარმოებასთან შერწყმის თანამედროვე ფორმები

ლუარა გვანჯია
pdf

საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის საქმიანობის (გადაზიდვა-გადაყვანის) მართვის ეფექტიანობის მათემატიკური მოდელის დამუშავება და შეფასება

ია გოდერძიშვილი, დარეჯან ბიწაძე
pdf

ორგანიზაციულ სისტემებზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი და მოდელის დამუშავება რეგიონის მდგრადი განვითარების მაგალითზე

მზია კიკნაძე, ზურაბ გასიტაშვილი, ლილი პეტრიაშვილი
pdf

ინოვაციები - ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალა

ნინო მაზიაშვილი
pdf

ინოვაციური პოლიტიკის სრულყოფის ძირითადი საკითხები გლობალიზაციის პირობებში

ლამარა ქოქიაური
pdf

კულტურის სფეროს ორგანიზაციების შემოსავლიანობის პროცესები და მართვის მიდგომები

დოდო ჭუმბურიძე
pdf

ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის სრულყოფის მეთოდოლოგიური საკითხები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესესებულებებში

გივი ბაქრაძე
pdf

ორგანიზაციული კულტურის თავისებურებები და კროსკულტურული ასპექტები საერთაშორისო ბიზნესში

მანანა ბერუაშვილი
pdf

სინერგეტიკული მიდგომები მარკეტინგის მართვის პროცესში

ნანა ნადირაშვილი
pdf

საერთაშორისო ბიზნესი გლობალიზაციის პირობებში

ეთერ ნარიმანიშვილი
pdf

თამაშები უნაგირა წერტილით და თამაშის ამონახსნი შერეული სტრატეგიის არეში

იოსებ ქართველიშვილი, თეა თოდუა
pdf

წრფივი პროგრამირების ამოცანის ოპტიმალური ამონახსნების მოძებნა მცირე საწარმოს მუშაობის მაგალითზე

იოსებ ქართველიშვილი, თეა თოდუა
pdf

მეწარმეობის ეკოლოგიური ორიენტაციის ძირითადი მიმართულებები

შოთა შაბურიშვილი
pdf

მცირე საწარმოთა მართვის პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში

ფიქრია წოწკოლაური
pdf

გადაწყვეტილებების მიღების თეორიის და პრაქტიკის აქტუალური საკითხები თანამედროვე ბიზნესში

თინა ჯოლბორდი
pdf
Globalization & Business European Teaching University European Teaching University European Teaching University mes.gov.ge erih plus index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University