ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

სარჩევი


ტექნოლოგიური პარკების შექმნისა და ექსპლოატაციის სახელმწიფო მხარდაჭერის გამოცდილებისა და თანამედროვე ტენდენციების ანალიზი

მარინა ბარანოვსკაია, ინნა უხანოვა
pdf pdf

გლობალური ბიზნესგარემო, ევროპული ინტეგრაცია და საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების კულტურული პოტენციალი

გივი ბედიანაშვილი
pdf pdf

ევროპული ინტეგრაცია და კონკურენციის ინსტიტუციური ასპექტები

გივი ბედიანაშვილი, შალვა გოგიაშვილი, სოლომონ პავლიაშვილი
pdf pdf

ღირებულებები: საზღვრები და წინააღმდეგობები

მერაბ გველესიანი, შოთა ვეშაპიძე
pdf pdf

ევროპული ღირებულებები: რა განვახორციელოთ საქართველოში და როგორ განვახორციელოთ

მერაბ გველესიანი, შოთა ვეშაპიძე
pdf pdf

საქართველოს რეგიონული იდენტობის პოლიტიკური ეკონომია

მიხეილ თოქმაზიშვილი
pdf pdf

მოსახლეობის მიგრაციის გრავიტაციული მოდელების შესახებ

გოჩა თუთბერიძე, ქეთევან ფიფია, გივი რაქვიაშვილი, პაატა კუნჭულია
pdf pdf

სახელმწიფო ქონების განკერძოების მნიშვნელობა საქართველოსა და პოსტკომუნისტურ სივრცეში

ირაკლი მაკალათია, მათე გარდავა, ვეფხია გიორგაძე
pdf pdf

ბიზნესში სახელმწიფოს ჩარევის თეორიისა და პრაქტიკის შესახებ

იაშა მესხია, რუსუდან მაისურაძე
pdf pdf

გლობალიზაცია და ქართული ენა

რამაზ (ისაკო) მეფარიშვილი
pdf pdf

ჩრდილოვანი ეკონომიკის შუქ-ჩრდილები

ლია პიტიურიშვილი, ამბროსი გრიშიკაშვილი
pdf pdf

მსოფლიო ეკონომიკური წესრიგის თეორიული ასპექტები

გუგული ყურაშვილი, თამარ ბერიძე
pdf pdf

კორუფცია, როგორც სოციალური მოვლენა და გლობალური ბიზნესის დეტერმინანტი

თეიმურაზ შენგელია
pdf pdf

სახელმწიფო და ეკონომიკა

ჯამლეტ ჯანჯღავა
pdf pdf

ევროპაში თანამშრომლობის განვითარება XIX საუკუნის ბოლოს და XX საუკუნის დასაწყისში: სტრუქტურა და პრინციპები

ნატალია ზემზიულინა
pdf pdf

Tax Administration as Managerial Activity

Roxana Paslavskaya
pdf pdf

თამბაქოს პროდუქციაზე აქციზური გადასახადის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ (საქართველოს მაგალითზე)

იოსებ არჩვაძე, ირაკლი არჩვაძე
pdf pdf

მაკროეკონომიკური მოწყვლადობის შეფასების სტატისტიკური ასპექტები: ქვეყნის საბალანსო უწყისი

ნანა ასლამაზაშვილი
pdf pdf

საინვესტიციო პოლიტიკა და პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები საქართველოში

მაია გელაშვილი, ხათუნა ბერიშვილი
pdf pdf

საგადასახადო აუდიტის ზოგიერთი ასპექტი

ნაზი გვარამია, ნანული ძიმჩეიშვილი
pdf pdf

საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა თანამედროვე საქართველოში

მერაბ ვანიშვილი, ლექსო ლემონჯავა
pdf pdf

გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკური ზრდა თანამედროვე გამოწვევების ფონზე

მაია ჭანია
pdf pdf

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ჩამოყალიბების თავისებურებანი საქართველოში

ვასილ ხუციშვილი
pdf pdf

Methodological Aspects of the Analysis and Evaluation of Effectiveness of Territorial Distribution and Specialization Agricultural Sector of the Region

Natalya Andrusyak
pdf pdf

Increasing Importance of the Institute Valuation Activities of the Republic of Belarus in the Current Economic Conditions

Tatiana Borzdova
pdf pdf

ტურიზმის ინდუსტრიაში საჰაერო ტრანსპორტის როლი და მისი მნიშვნელობა ტურისტების გადაყვანა/ გადაზიდვებში

მანანა ალადაშვილი, დავით ლოლუა
pdf pdf

ადამიანი და ეკოლოგია გარემოს მენეჯმენტის სისტემაში

ნაირა გალახვარიძე, ელდარ გუგავა
pdf pdf

ქართული ბრაუზერი “Browser G”

ანდრო გაფრინდაშვილი, თეიმურაზ სტურუა
pdf pdf

ტექნოლოგიური პარკები და "ბიზნეს ინკუბატორები"

ლუარა გვაჯაია
pdf pdf

საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის საქმიანობის (გადაზიდვა-გადაყვანის) მართვის ეფექტიანობის მათემატიკური მოდელის დამუშავება და შეფასება

ია გოდერძიშვილი, დარეჯან ბიწაძე
pdf pdf

ორგანიზაციულ სისტემებზე მოქმედი ფაქტორების ანალიზი და მოდელის დამუშავება რეგიონის მდგრადი განვითარების მაგალითზე

მზია კიკნაძე, ზურაბ გასიტაშვილი, ლილი პეტრიაშვილი
pdf pdf

ინოვაციები - ეროვნული და მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების მთავარი მამოძრავებელი ძალა

ნინო მაზიაშვილი
pdf pdf

ინოვაციური პოლიტიკის სრულყოფის ძირითადი საკითხები გლობალიზაციის პირობებში

ლამარა ქოქიაური
pdf pdf

კულტურის სფეროს ორგანიზაციების შემოსავლიანობის პროცესები და მართვის მიდგომები

დოდო ჭუმბურიძე
pdf pdf

ფინანსური და მმართველობითი აღრიცხვის სრულყოფის მეთოდოლოგიური საკითხები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესესებულებებში

გივი ბაქრაძე
pdf pdf

ორგანიზაციული კულტურის თავისებურებები და კროსკულტურული ასპექტები საერთაშორისო ბიზნესში

მანანა ბერუაშვილი
pdf pdf

სინერგეტიკული მიდგომები მარკეტინგის მართვის პროცესში

ნანა ნადირაშვილი
pdf pdf

საერთაშორისო ბიზნესი გლობალიზაციის პირობებში

ეთერ ნარიმანიშვილი
pdf pdf

თამაშები უნაგირა წერტილით და თამაშის ამონახსნი შერეული სტრატეგიის არეში

იოსებ ქართველიშვილი, თეა თოდუა
pdf pdf

წრფივი პროგრამირების ამოცანის ოპტიმალური ამონახსნების მოძებნა მცირე საწარმოს მუშაობის მაგალითზე

იოსებ ქართველიშვილი, თეა თოდუა
pdf pdf

მეწარმეობის ეკოლოგიური ორიენტაციის ძირითადი მიმართულებები

შოთა შაბურიშვილი
pdf pdf

მცირე საწარმოთა მართვის პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში

ფიქრია წოწკოლაური
pdf pdf

გადაწყვეტილებების მიღების თეორიის და პრაქტიკის აქტუალური საკითხები თანამედროვე ბიზნესში

თინა ჯოლბორდი
pdf pdf
Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University