ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

ჟურნალი გლობალიზაცია და ბიზნესი - კონცეფცია

მკითხველთა ფართო საზოგადოებას ვთავაზობთ რეფერირებად საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ ჟურნალს „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, რომელიც გამოიცემა წელიწადში ორჯერ. წარმოდგენილი ჟურნალი დაეთმობა საქართველოსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების წამყვანი მეცნიერების და სპეციალისტების კვლევებისა და პრაქტიკული მუშაობის შედეგებს. განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა გლობალიზაციის თანამედროვე პირობებში ბიზნესის, ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების, ინოვაციური და ტექნოლოგიური პროცესების აქტუალურ საკითხებს.

ჟურნალის ბოლო ნომერის სრული ტექსტი დახურულია მომდევნო ნომერის გამოსვლამდე.

ავტორებს აქვთ საავტორო უფლებები შეზღუდვების გარეშე.

Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University