ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

სარჩევი


ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი პარადიგმის ძიებისათვის

ვლადიმერ პაპავა
pdf pdf

ეკონომიკური კრიზისების თეორია თუ ეკონომიკური თეორიის კრიზისი?

ელგუჯა მექვაბიშვილი
pdf pdf

ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის შეფასების საექსპორტო ასპექტები

გიორგი ღაღანიძე
pdf pdf

„ახალი ნეოკლასიკური სინთეზი“-XXI საუკუნის ახალი პარადიგმა

როზეტა ასათიანი
pdf pdf

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მოდელი და გლობალური ეკონომიკა პოსტკრიზისულ პერიოდში

ნოდარ ხადური
pdf pdf

ეკონომიკური ზრდის გაგების საკითხისათვის

თეიმურაზ ბერიძე
pdf pdf

კულტურა როგორც ცოდნის ეკონომიკის ფორმირების ფაქტორი პარადიგმული ცვლილებების სისტემურინსტიტუციური კონტექსტით

გივი ბედიანაშვილი
pdf pdf

ადამიანის ფიზიკური შესაძლებლობების გამოყენებისა და გლობალური ტექნოლოგიური პროგრესის ურთიერთკავშირი

სიმონ გელაშვილი
pdf pdf

სახელმწიფო მართვის და საზოგადოებრივი ადმინისტრირების სწავლების აქტუალური საკითხები საქართველოში

დავით ნარმანია
pdf pdf

ეკონომიკური პრობლემები თუ ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი

რომან ხარბედია
pdf pdf

სიღარიბის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხები

მურმან კვარაცხელია
pdf pdf

ეკონომიკური მეცნიერებების სწავლების გამოწვევები საქართველოს უნივერსიტეტებში

ეკა ლეკაშვილი
pdf pdf

ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი როგორც მსოფლიო ეკონომიკურიკრიზისის ანარეკლი. მიდგომები და დაშვებები

მედეა შაფათავა
pdf pdf

ემპირიული ეკონომიკა და ეკონომეტრიკის განვითარება

ნინო მიქიაშვილი
pdf pdf

პარადიგმული კრიზისი და ინსტიტუციური ეკონომიკის „მეინსტრიმული“ პოტენციალი

ინგა ბალარჯიშვილი
pdf pdf

ეკონომიკური გარდაქმნის პროცესში საბაზრო ინსტიტუტების როლის შესახებ

გიორგი ბერულავა
pdf pdf

კაპიტალიზმის არსის ალტერნატიული გაგებისათვის

მალხაზ ჩიქობავა
pdf pdf

ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარება ილიას ეპოქის საქართველოში

გიული ქეშელაშვილი
pdf pdf

საგადასახდელო ბალანსის არსებითი ანალიზის აუცილებლობის საკითხისათვის

ნანა ასლამაზიშვილი
pdf pdf

დერივატივები: ჰეჯირება და სპეკულაცია

მაია გოგოხია
pdf pdf

მაკროპრუდენციული პოლიტიკა: არსი და მნიშვნელობა (საფინანსო სისტემის მდგრადობისათვის)

ელისო ბერიძე
pdf pdf

საპენსიო სისტემის რეფორმა საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები

მირზა ხიდაშელი, ნიკოლოზ ჩიხლაძე
pdf pdf

მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის შედეგები საქართველოში

გულნაზ ერქომაიშვილი, დავით ალუდაური
pdf pdf

განათლება, როგორც დასაქმების და შემოსავლის ფაქტორი

ლალი ხურცია, გიორგი გაფრინდაშვილი
pdf pdf

გარემოს დაცვის რაციონალური ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების პრობლემა

ტარიელ ლომია
pdf pdf

ელექტრონულ ფულზე გადასვლის წანამძღვრები და პრობლემები

დემურ სიჭინავა, მურთაზ მაღრაძე
pdf pdf

ენერგოდაზოგვა და წარმოების ინტენსიფიკაცია

დემურ ჩომახიძე
pdf pdf

ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის ფორმირების სირთულეები

თამარ დოლიძე
pdf pdf

ევროკავშირისა და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირისინტეგრაცია-გლობალური სტაბილურობის პირობა

უშანგი სამადაშვილი
pdf pdf

საწარმოს გაკოტრების პროგნოზირება და FINSIM_PRO2018 სიმულაციური მოდელის გამოყენება სასწავლო პროცესში

თეა მუნჯიშივილი
pdf pdf

ტრანზაქციები უძრავ საცხოვრებელ ქონებაზე, როგორც ეკონომიკური ინდიკატორი

ლია თოთლაძე
pdf pdf

პროფესიული განათლება და ადამიანისეული კაპიტალის განვითარების სირთულეებისაქართველოში თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში

მურმან ცარციძე
pdf pdf

განათლების სისტემისა და შრომის ბაზრის დეგრადირების საფრთხე ინფორმაციული ასიმეტრიის დროს

ქუჯი ბიჭია
pdf pdf

საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობა სახელმწიფოს შიგა ფინანსური რესურსების მობილიზებასა და განვითარებაში

მედეა ჭელიძე, თამარ ბერიძე
pdf pdf

ახალგაზრდების პროფესიულ ორიენტაციაზე მოქმედი ფაქტორების კვლევა საქართველოში

მურთაზ კვირკვაია, ვასილ კიკუტაძე, დავით სიხარულიძე, შოთა შაბურიშვილი, ვახტანგ ჭარაია
pdf pdf

საქართველოს შრომის ბაზრის გამოწვევების გააზრებისათვის

მარიამი კენჭოშვილი
pdf pdf

ქვემო ქართლის რეგიონში ეკოლოგიური ფაქტორების ზემოქმედება ტურიზმის განვითარებაზე

ნინო ლეთანძე
pdf pdf

ღვინის ტურიზმის ბიოტექნოლოგიების მენეჯმენტი

დავით ლოლუა, მანანა ალადაშვილი
pdf pdf
Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University