ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

სარჩევი


ინოვაციების როლი ეკონომიკური ზრდის მართვაში: განვითარებული ეკონომიკის მაგალითი

ოკსანა ჟულინსკა, ოლეკსანდრ ჩერნიაკ, ოლენა ბაჟენოვა
pdf pdf

სკოლა დამთავრებულთა მომზადება ტექნოლოგიური ინოვაციების, სოციალური დაეკონომიკური ცვლილებების და გლობალიზაციის სამყაროში ინტეგრირებისთვის:ტექნოლოგიისა და ინჟინირების სწავლების როლი

მოშე ბარაკი
pdf pdf

ექსპორტის ზრდა: ახალი საექსპორტო პროდუქციის შექმნის აუცილებლობა

გიორგი ღაღანიძე
pdf pdf

ძირითად საზოგადოებრივ ღირებულებებთან ეკონომიკური პოლიტიკის მიზნებისა და მათ განსახორციელებლად მიღებული გადაწყვეტილებების თავსებადობის პრობლემა

რევაზ გველესიანი
pdf pdf

სოციალური მედია მარკეტინგის გამოყენება საქართველოს დესტინაციებში უცხოელი ტურისტების მოსაზიდად

ნუგზარ თოდუა
pdf pdf

გლობალიზაცია და მისი გავლენა საერთაშორისო განვითარებაზე: გრძელვადიანი ისტორიული პერსპექტივა

მუჰამედ კურსად ოზეკინი
pdf pdf

პორტფელის რისკის და უკუგების ზოგიერთი სიმულაცია: მეთოდოლოგიის შესახებ

ფიტიმ დეარი, იზეთ ზექირი, სადრი ალიჯი
pdf pdf

საზოგადოების ჩართულობა სოციალური მეწარმეობაში ჭკვიანი რეგიონული ზრდის ხელშეწყობის მიზნით

ინტა ოსტროვსკა, ლუდმილა ალექსეევა, დმიტრიის ოლეხნოვიჩ, ლიენე ლეიკუმა, იანის კუდინს
pdf pdf

გაკვეთილი უკრაინის ფისკალური დეცენტრალიზაციისგან

ვარნალი ზახარი, დემიდენკო ლიუდმილა, ნკონეჩნო იულია, მიედვიეკოვა ნატალია
pdf pdf

დაქირავებით დასაქმებულ პირთა საგადასახადო ტვირთის შესახებ

იოსებ არჩვაძე
pdf pdf

მწვანე ეკონომიკა და ფინანსებზე წვდომა საქართველოში (კომერციული საბანკო სექტორის საშუალებით ბიზნესების დაფინანსება საქართველოში)

დავით ასლანიშვილი
pdf pdf

ქალები გლობალური ზრდისთვის: საჭიროება ქალთა ეკონომიკური აღმავლობისთვის

ეკა სეფაშვილი
pdf pdf

საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციის განვითარების პროგნოზი და მისი გავლენა ქვეყნის ეკონომიკაზე

ირაკლი დანელია
pdf pdf

საქართველოს ელექტროენერგეტიკული ბალანსის ძირითადი პარამეტრების ფორმირების ტენდენციები

დემურ ჩომახიძე, ქეთევან ცხაკაია
pdf pdf

მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და საშუალო ფენის ფორმირება საქართველოში

ამირან მაღლაკელიძე
pdf pdf

საქართველოს რესპუბლიკის მოსახლეობის საშუალო და ზედა სეგმენტში სიმდიდრის განაწილების კვლევა

ქეთევან ფიფია
pdf pdf

სოციო-ეკონომიკურ-გენდერული უთანასწორობა საქართველოში

ნინო აბესაძე, ნატალია რობიტაშვილი, ოთარ აბესაძე
pdf pdf

2012–2019 წლებში ადგილობრივი მმართველობის პოლიტიკური და ფისკალური დეცენტრალიზაციის პრობლემა

ანა წითლიძე
pdf pdf

დაცული ტერიტორიები - განვითარების ხელშეწყობა, ადგილობრივი კულტურის ეკონომიკური სარგებელი და ინტეგრაცია საქართველოში

მაია აზმაიფარაშვილი
pdf pdf

ეკონომიკური წესრიგის პოლიტიკის მეშვეობით ბიზნესის გარემოს განვითარების ხელშეწყობა

ირაკლი ასლანიშვილი
pdf pdf

კარიერული მენეჯმენტის ანალიზი ასაკის თვალსაზრისით

ნუგზარ პაიჭაძე, ნატალია ხარაძე, ნინო ფარესაშვილი, დეა ფირცხალაიშვილი
pdf pdf

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა, როგორც ინოვაციური მიდგომა საქართველოში ტურიზმის განვითარებისთვის

ლალი გიგაური, ეკა დევიძე
pdf pdf

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის უმთავრესი გამოწვევები თანამშრომლების კვალიფიკაციის ამაღლებაში

ქრისტინე ოდიშვილი, მაია ნიკვაშვილი
pdf pdf

საქართველოში ჯანმრთელობის ხელშეწყობის ეკოინფრასტრუქტურული დატექნოლოგიური ასპექტები

ლევან კიკლაშვილი, თენგიზ ვერულავა
pdf pdf
Globalization & Business European University European University European University mes.gov.ge erih plus mes.gov.ge EBSCO index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University