ქართ | Eng

ISSN 2449-2396 (ბეჭდური) | E ISSN 2449-2612 (ონლაინ)

სარჩევი


ეკონომისტთა პროფესიული დღე

ვლადიმერ პაპავა
pdf

ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი და ახალი პარადიგმის ძიებისათვის

ვლადიმერ პაპავა
pdf

ეკონომიკური კრიზისების თეორია თუ ეკონომიკური თეორიის კრიზისი?

ელგუჯა მექვაბიშვილი
pdf

ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის შეფასების საექსპორტო ასპექტები

გიორგი ღაღანიძე
pdf

„ახალი ნეოკლასიკური სინთეზი“-XXI საუკუნის ახალი პარადიგმა

როზეტა ასათიანი
pdf

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მოდელი და გლობალური ეკონომიკა პოსტკრიზისულ პერიოდში

ნოდარ ხადური
pdf

ეკონომიკური ზრდის გაგების საკითხისათვის

თეიმურაზ ბერიძე
pdf

კულტურა როგორც ცოდნის ეკონომიკის ფორმირების ფაქტორი პარადიგმული ცვლილებების სისტემურინსტიტუციური კონტექსტით

გივი ბედიანაშვილი
pdf

ადამიანის ფიზიკური შესაძლებლობების გამოყენებისა და გლობალური ტექნოლოგიური პროგრესის ურთიერთკავშირი

სიმონ გელაშვილი
pdf

სახელმწიფო მართვის და საზოგადოებრივი ადმინისტრირების სწავლების აქტუალური საკითხები საქართველოში

დავით ნარმანია
pdf

ეკონომიკური პრობლემები თუ ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი

რომან ხარბედია
pdf

სიღარიბის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საკითხები

მურმან კვარაცხელია
pdf

ეკონომიკური მეცნიერებების სწავლების გამოწვევები საქართველოს უნივერსიტეტებში

ეკა ლეკაშვილი
pdf

GLOBAL ECONOMIC CRISIS, ECONOMIC SCIENCE, CRYPTOCURRENCY, POINT OF VIEW, ეკონომიკური მეცნიერების კრიზისი როგორც მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ანარეკლი. მიდგომები და დაშვებები

მედეა შაფათავა
pdf

ემპირიული ეკონომიკა და ეკონომეტრიკის განვითარება

ნინო მიქიაშვილი
pdf

პარადიგმული კრიზისი და ინსტიტუციური ეკონომიკის „მეინსტრიმული“ პოტენციალი

ინგა ბალარჯიშვილი
pdf

ეკონომიკური გარდაქმნის პროცესში საბაზრო ინსტიტუტების როლის შესახებ

გიორგი ბერულავა
pdf

კაპიტალიზმის არსის ალტერნატიული გაგებისათვის

მალხაზ ჩიქობავა
pdf

ეკონომიკური და პოლიტიკური ვითარება ილიას ეპოქის საქართველოში

გიული ქეშელაშვილი
pdf

საგადასახდელო ბალანსის არსებითი ანალიზის აუცილებლობის საკითხისათვის

ნანა ასლამაზიშვილი
pdf

დერივატივები: ჰეჯირება და სპეკულაცია

მაია გოგოხია
pdf

მაკროპრუდენციული პოლიტიკა: არსი და მნიშვნელობა (საფინანსო სისტემის მდგრადობისათვის)

ელისო ბერიძე
pdf

საპენსიო სისტემის რეფორმა საქართველოში: მიღწევები და გამოწვევები

მირზა ხიდაშელი, ნიკოლოზ ჩიხლაძე
pdf

მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის შედეგები საქართველოში

გულნაზ ერქომაიშვილი, დავით ალუდაური
pdf

განათლება, როგორც დასაქმების და შემოსავლის ფაქტორი

ლალი ხურცია, გიორგი გაფრინდაშვილი
pdf

გარემოს დაცვის რაციონალური ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების პრობლემა

ტარიელ ლომია
pdf

ელექტრონულ ფულზე გადასვლის წანამძღვრები და პრობლემები

დემურ სიჭინავა, მურთაზ მაღრაძე
pdf

ენერგოდაზოგვა და წარმოების ინტენსიფიკაცია

დემურ ჩომახიძე
pdf

ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის ფორმირების სირთულეები

თამარ დოლიძე
pdf

ევროკავშირისა და ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის ინტეგრაცია-გლობალური სტაბილურობის პირობა

უშანგი სამადაშვილი
pdf

საწარმოს გაკოტრების პროგნოზირება და FINSIM_PRO2018 სიმულაციური მოდელის გამოყენება სასწავლო პროცესში

თეა მუნჯიშივილი
pdf

ტრანზაქციები უძრავ საცხოვრებელ ქონებაზე, როგორც ეკონომიკური ინდიკატორი

ლია თოთლაძე
pdf

პროფესიული განათლება და ადამიანისეული კაპიტალის განვითარების სირთულეები საქართველოში თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში

მურმან ცარციძე
pdf

განათლების სისტემისა და შრომის ბაზრის დეგრადირების საფრთხე ინფორმაციული ასიმეტრიის დროს

ქუჯი ბიჭია
pdf

საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობა სახელმწიფოს შიგა ფინანსური რესურსების მობილიზებასა და განვითარებაში

მედეა ჭელიძე, თამარ ბერიძე
pdf

ახალგაზრდების პროფესიულ ორიენტაციაზე მოქმედი ფაქტორების კვლევა საქართველოში

მურთაზ კვირკვაია, ვასილ კიკუტაძე, დავით სიხარულიძე, შოთა შაბურიშვილი, ვახტანგ ჭარაია
pdf

საქართველოს შრომის ბაზრის გამოწვევების გააზრებისათვის

მარიამი კენჭოშვილი
pdf

ქვემო ქართლის რეგიონში ეკოლოგიური ფაქტორების ზემოქმედება ტურიზმის განვითარებაზე

ნინო ლეთანძე
pdf

ღვინის ტურიზმის ბიოტექნოლოგიების მენეჯმენტი

დავით ლოლუა, მანანა ალადაშვილი
pdf
Globalization & Business European Teaching University European Teaching University European Teaching University mes.gov.ge erih plus index copernicus Google Scholar Open Academic Journals Index Scientific Indexing Services International Scientific Indexing Daugavpils University